v CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 35 ==S) 2"GESLAGEN""T""^"""i AJAX 2 KAMPIOEN. (r~~ van de tweede helft. Het spelverloop vóór dien tijd was echter zoodanig in het voordeel der Rotterdammers ge weest dat we Pijl c.s. het doelpunt van harte gunden. Een fraai schot van Jurriaans plm. 15 min. voor het einde gelost, verdiend nog vermeld te worden. Cor's kogel stuitte van den onderkant van de lat via keepers been corner. De wedstrijd in Amsterdam toonde een heel ander aspect. Van 'n meerderheid in 't veld van een der partijen was thans geen sprake. Wat Feyenoord den vorigen dag te weinig had gekre gen, kreeg zij thans te veel. Vooral de penalty overigens wel gemotiveerd was daarom te betreuren, waar even te voren een vol komen analoog geval vóór het Feyenoord doel door den arbiter niet gezien werd. Aan alles zit 'n kwade en 'n goede zijde. Het goede bestaat in het feit dat Henk Anderiesen thans geheel op de rechtsback plaats ingeburgerd schijnt te zijn. Ten minste de 4 uistekende back-partijen tegen N.O.A.D. en Feyenoord gedemonstreerd, doen ons ho pen dat het rechtsback vraagstuk voor de elftallen- commissie opgelost is. Na de goede, de kwade zijde: De midden voorplaats. Meenden we in v. d. Meer onze definitieve centervoor gevonden te hebben, de twee uitwedstrijden in Tilburg en Rotterdam doen ons daaraan zacht uitgedrukt twijfelen. Niet dat we van v. d. Meer één opeenvolgende reeks van schitterend gespeelde wedstrijden verlangen. Verre van dat, doch minstens verlangen we toch, dat elke speler z'n best doet. En dat was het punt waaraan het mankeerde. Zooals v. d. Meer in Tilburg en Rotterdam speelde, of beter ge zegd niet speelde was het 'n beleediging aan z'n hard werkende medespelers. Intusschen hebben we het volle vertrouwen dat de elftallencommissie ook aan deze kwestie haar aandacht zal wijden en zoo noodig na ruggespraak met v. d. Meer 'n oplossing zal brengen. Tenslotte willen we niet eindigen alvorens ook het Feyenoord-publiek 'n woord van hulde te brengen voor zijn sportieve gedrag. Viermaal voorkwam in dezen spannenden wedstrijd, de Boer 'n zeker schijnend doelpunt en zoo groot kon de teleurstelling voor de Rotterdammers niet zijn, dat zij niet Jan de Boer met 'n hartelijk applaus voor z'n kranig werk beloonden. Hetzelfde compliment brengen we ook de beide elf tallen. Ondanks het geweldig belangrijke van de 2 ont moetingen werd geen enkele wanklank vernomen. We hebben met eere de vlag moeten strijken voor het sterke Feyenoord team en wenschen haar veel succes op haar verdere kampioensweg toe, wanthet kam pioenschap moet in het Westen komen! De twee wedstrijden tusschen de Ajax- en Feyenoord- reserves gaven door het feit dat beiden onvolledig waren, niet het juiste beeld van hun kunnen. Dat overigens ook dit onderdeel in de beide groote voetbal-organisaties goed verzorgd is, bleek wel uit de talrijke kranige staal tjes voetbal welke we in deze wedstrijden te zien kregen. In Rotterdam verloren we met 02. Keeper v. d. Heuvel gaat met sprongen in de keepers kunst vooruit! In de Maasstad kreeg onze jeugdige doelman menig applaus voor z'n kranig werk. In de Meer bleven onze jongens met 3—1 in de meer derheid. Vooral het tweede doelpunt door Wim Smit, keurig in den hoek geschoten, verdient vermelding. 'N ADDERTJE IN HET GRAS. In de Sportkroniek van 5 April j.l. schrijft „Nevoh": HET DUEL FEYENOORD—AJAX. „Wat ons natuurlijk voor de Paaschdagen 't meeste be lang inboezemt is het tweedaagsche duel tusschen Ajax en Feyenoord. Het feit dat twee der belangrijkste kampioenswedstrij den voor het oogenblik althans de belangrijkste op zóó'n manier beslist moeten worden, bewijst toch wel, dat er iets geforceerds is aan deze kampioenscompetitie van twintig wedstrijden, waarbij toch zeker voor 50 voor de kas gespeeld wordt. Maar dat behoeft toch zeker geen afbreuk te doen aan de sportieve beteekenis van de ontmoetingen tusschen de beide eerste klasse kampioen clubs. Het addertje hierin is de veronderstelling dat voor 50 voor de kas gespeeld wordt. M.a.w. het sportieve en het finantieele resultaat wegen even zwaar. Zelden is 'n ver wijt zoo onverdiend geweest. Zoowel Feyenoord als Ajax zouden beiden ettelijke duizenden guldens meer hebben kunnen incasseeren door in de resp. stedelijke stadions te spelen. Het feit dat geen van beide vereenigingen het kleine terrein-voordeel daarvoor heeft willen laten schieten, be wijst wel dat het sportieve resultaat èn voor Feyenoord èn voor Ajax hoofdzaak was! Adé. De Bois en z'n kornuiten hebben de knoop doorgehakt! Met 'n gedecideerde 42 overwinning op de reserves der Amsterdamsche roodbroeken, wordt beslag gelegd op den eeretitel. Het begin was geweldig. Vrij spoedig na den aan vang bracht Iseger na 'n snellen ren den bal voor doel. Wim Smit plaatste het leder tactisch terug op Ingenbleek, welke met 'n fraai diagonaalschot nr. 1 in het Spartaan- net joeg. Spartaan krijgt geen gelegenheid zich te her stellen. Ingenbleek plaats na 'n keurig staaltje solospel op 't juiste moment naar Smit, en met 'n zuiver schot precies in den hoek zit nr. 2. Piet Vunderink brengt keurig den bal op, passeert

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 5