Verschijnt onder leiding van: fl. L DESfDIT X 3. 6R0QT(T)EDER m. 3. ROOCHflflS No. 2 DONDERDAG 15 MAART 1928 11de JAARGANG. ik 'F KRONIEK. 'F De uitslag van onzen laatsten competitiewed strijd, dien tegen H.B.S. op Houtrust, werd een misrekening voor hen, die er op gerekend had den dat Ajax in een laisser-aller stijl de finale zou spelen. Nog wel zonder onzen goalgetter Vogel, waarvoor Ingenbleek opnieuw is inge vallen, won Ajax met 41. Wel bood H.B.S. goed tegenstand, doch men slaagde er niet in onze reeks overwinningen te stuiten. Evenals in den home-wedstrijd kogelde Wim Anderiesen den bal in de touwen doch Küchlin maakte na rust gelijk 11. Hamel scoorde daarna fraai uit een free-kickbal en Twelker maakte vervol gens nummer drie. Met een onverwacht en hard schot heeft Cor tenslotte ons doelpuntental op vier gebracht, waarna H.B.S. trachtte de zaak te forceeren. Het baatte niet, daar wij met de zelfde cijfers, 41, wonnen en zoodoende onze zestiende overwinning boekten. Slechts één match dus, tegen DJF.C. op ons veld, werd ver loren, terwijl we slechts éénmaal gelijk hebben gespeeld; de rest der ontmoetingen leverde een grootere of kleinere overwinning van onze kleuren op. IN EN OM DEN N.V.B. vty Reeds gedurende enkele weken is tusschen het Bestuur van den N.V.B. ter eenreen den Heer Moorman, eigenaar-redacteur van de Sportkro niek een geschil gerezen, dat zelfs tot gevolg had dat Moorman voor verschillende functies bedankte. Verder verdween zijn naam van d.en kop van de courant, terwijl de namen van de kop van de courant, terwijl de namen van de z.g. Orgaan-Commissie ook het tijde lijke met het eeuwige verwisselden. Als ik mijn het me voor dat de Heeren het geschil erg heb ben opgblazen. Ik ken de finesses van de kwestie en als èn Verwoerd, èn Jaap Moorman èn Kips de zaak nu eens rustig bekeken hadden, geloof ik niet dat er redenen geweest waren om één van de hoeksteenen waarop de Nederland- sche voetbalbeweging rust, n.l. Jaap Moorman, uit te hakken. Ik weet maar al te zeker dat we Jaap Moor man niet kunnen missen en in de tweede plaats ben ik er evenzeer van overtuigd dat bij Moor man evenmin revolutie-plannen zullen rijpen als bijv. bij iemand als onzen goeien Jas. Warner. In een van onze eerstvolgende nummers zal ik het geschil nader onder de loup nemen, doch voorloopig acht ik èn de houding van Jaap Moorman, die ontijdg verdween èn de houding van ons Bondsbestuurdat naar verluidt met zachte pressie Moorman daartoe heeft gedwon gen, onjuist en daarnaast geheel onnoodig. Men- schen als Jaap Moorman moeten wij niet laten gaan, dat hebben ze niet verdiend bij hun wer ken voor ons spel en dit laatste in meer dan één opzicht! GROOTJAN. V vtr

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1