l ^E. i Lj No. 19 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1928 10de JAARGANG. vj/ OFFICIEEL GEDEELTE. 1 NederlandDenemarken- Op Zondag 22 April, n.m. 2 uur, wordt in het Stadion te Amsterdam gespeeld: NederlandDenemarken. De volgende toegansprijzen gelden: Overdekte tribune (.Middenvak) 6.20 idelm (Zijvak)4.20 Open tribune (Middenvak)3.20 idem (Zijvak)2.20 Staanplaatsen (Amphitheater) 1.15 idem (Jongens)0.60 Bestellingen voor 20 Maart a.s. schriftelijk te richten aan M. J. Koolhaas, Oranje Nassau- laan 81, terwijl het verschuldigde bedrag per postwissel moet worden overgemaakt aan on zen Penningmeester, J. Oudheusden, Zeilstraat 40. Later zal worden bekend gemaakt waar en wanneer de plahtsen afgehaald kunnen worden. Als gebruikelijk worden de ingekomen bestel lingen op volgorde van binnenkomst bij het Secretariaat geboekt, terwijl niet kan worden ingestaan, dat alle orders uitgevoerd kunnen worden. Bestellingen na 20 Maart a.s. opgegeven, worden niet meer in behandeling genomen, terwijl bestellingen, waarvan op 20 Maart het verschuldigde bedrag niet bij onzen penning meester is binnengekomen, als niet gedaan worden beschouwd. Oranje Nassaulaan 81. M. J. KOOLHAAS, Telefoon 25005. Secretaris. i Sir j Voor den Voetbal rechter. Helaas komt het den laatsten tijd enkele malen voor, dat namen van onze spelers voor komen op de groote straflijsten van de Voetbal bonden. Laten onze spelers .er toch voor zorgen, dat er zoowel IN HET VELD als DAARBUITEN niets op hen te zeggen valt. Dan eerst gedraagt U zich als een EERLIJK en FAIR Sportsman, en WAARDIG Ajacied. Mochten zich meerdere gevallen voordoen, dan zal het Bestuur genoodzaakt zijn Artikel 14 toe te passen. Leden, die voor den bloei der vereeniging schadelijk zijn of die DEN NAAM der vereeni ging NADEEL berokkenen, zullen door het Bestuur geschorst worden. Wij rekenen er dus op, dat het niet meer voorkomt, dat een Ajacied op bovengenoemde EERE? ?lijst voorkomt. M. J. KOOLHAAS, Secretaris. i i T oerelf tallen* 'lx Verschijnt onder leiding van: fl. L DESmiT 3? 3. 6ROOTfT)EI3ER m. 3. ROOLHflflS In verband met het op de laatste Bondsvergadering behandelde voorstel, ingediend door Afdeeling I. luiden de als volgt: ,.De Bondsvergadering spreekt de wenschelijkheid uit het spelen van wedstrijden tegen z.g.n. toerelftallen te verbieden". vestigt het Bondsbestuur de aandacht der aangesloten

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1