rf No. 17 DONDERDAG 19 JANUARI 1928 10de JAARGANG. ip I OFFICIEEL GEDEELTE. Aangenomen als ADSPIRANT-LID: J. W. Kroon, L. H. v. d. Linden, J. Feitsma, C. Schut, J. Verburgt Jr. Als WERKEND LID: J. G. Boin Jr., J. A. M. Arens. Onderstaande personen werden verzocht zich met Mei a.s. als lid op te geven: Q. Esselman, C. W. F. Timman, J. E. W. ten Have, A. Bak ker, J. v. d. Heyden, A. v. d. Heyden en W. J. Stout. O. Nassaulaan 81. M. J. KOOLHAAS, Tel. 25005. Secretaris. I Ruilnummers. 'F H. H. Secretarissen wordt beleefd verzocht ruilnummers te zenden aan M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, Amsterdam Z. Onze leestafel werd heden weer met 2 club bladen uitgebreid en wel van onze zusterver- eenigingen Go-Ahead en N. A. C. Zoowel de Go-Ahead-Revue als de N. A. C.-Klok van onze Zuidelijke Broeders ziet er zeer goed uit en zullen zeer zeker door onze leden gaarne ge lezen worden. Met ingang van 1 Januari 1.1. is „Sport in Beeld" onder Hoofdredacteur Leo Lauer in eene nieuwe gedaantè uitgekomen en wat ons thans het meest verheugd, is dat Lauer thans meer aandacht is gaan besteden aan Voetbal. Dit zal het keurige verzorgde blad zeer zeker ten goede komen. M. J. K. Diploma's 2de helft Seizoen 1927 28 hunnen bij den eerstuolgenden Ibuis-medsfrijd tegen betaling uan f 6.- in het besfuurs-huisje op het ueld in ontuangst genomen morden. Oude diploma's zijn niet meer geldig. KRONIEK. Het blijft een benijdenswaardige taak voor den kroniekschrijver telken male getuigenis in deze kolommen te moeten afleggen van goede prestaties der spelers. Zoo gaat het nu al jaar in, jaar uit, zoo lang als dit rose-ge- schriftje bestaat. Als ik eerlijk mag zijn, dan verlang ik wel eens naar een flinke, zoo'n 60 overwinning van de tegenpartij, waardoor we eens uit den dommelJ wakker geschud zullen worden. Gestadig blijft echter het succes aan onze zijde en ook deze maal moet ik weer den lezers konde doen dat wij een schrede verder kwamen op den weg. naar kampioens-eer en den aankleve van dien. Wisten wij tegen R.C.H. op ons terrein door een gelijk spel (22) slechts één punt binnen te halen, tegen U.V.V. j.l. Zon dag liepen wij door een knallende 50 weer een Verschijnt onder leiding van: fl. L DE5(D1T 3. 3. GROOTmEIJER vfc. 'F

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1