nieuw] loassiaa! No. 15 DONDERDAG 8 DECEMBER 1926 9de JAARGANG. Punten voor de agenda worden ingewacht vóór 15 December a.s. Een hoofdklasse gewettigd? ifÈi>7l\M uIrni*>jI /[n Buitengewone Algemeene Vergadering» '•s Het Bestuur stelt zich voor op Woensdag 29 December a.s. een Buitengewone Algem. Ver gadering te houden, waarin o.m. zal worden behandeld: 1. V er zekering spelers. 2. Aanstelling oefenmeester in verband met het vertrek van den heer H. Rose. Benoeming Redactie-commissie voor ons Clubblad. 4. Verkiezingen. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Amstelveenscheweg 65. Er gaat vrijwel geen jaar voorbij of er gaan stormen over de hoofden van de vroede vaderen, vormende ons Bondsbestuur. De eene maal iets heftiger dan de andere, doch vlekkeloos is het N.V.B.-hemeltje nooit. En dat is niet te verwon deren! In een organisatie, in een verband waar door talrijke personen intens wordt gewerkt, hard wordt gewerkt voor clubbelang en Bonds- belang, zal telkenmale een wrijving van gedach ten komen, een meeningsv er schil dat, mits men de noodige objectiviteit aan den dag legt, zeer wel is op te lossen. Zoo gaat het heden, zoo zal het blijven, zoo lang er een voetbal over onze lage landerijtjes heen huppelt. Ditmaal is het de kwestie „Hoofdklasse" Van alle kanten is deze zaak bestudeerd en bekeken en men kan geen sportperiodiek, geen clubcourant ter hand nemen of men leest een artikel over deze zoovele pennen in beweging zettende geschiedenis. Thans is eene Commissie benoemd die allen Queen* J7iz/uce -VCit/i/ rli êeccïclee/è/i?

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1