Queen'* ^-S7iz/cice 71 '-fecvïdee/èa? r^NIEUWjr'l ij AiyÉilLiJ No. 12 DONDERDAG 7 OCTOBER 1926 9de JAARGANG. Clubtrouw. A Het is een teeken des tijds dat verschillende clubmenschen, van wie men oppervlakkig zeg gen zou, dat ze over een normale portie club liefde beschikken, plotseling slechts aan de buitenzijde met een dun laagje clubtrouw ge- vernisd blijken te zijn. Ik doel hiermede op die lieden, die tengevolge van een naar hun mee ning onjuiste indeeling door de elftal-commis sie of om andere luttele reden plotseling hun clubkleuren zonder blikken of blozen verwisse len met die van een andere vereeniging. Zooals ik reeds zeide, het is een leelijk teeken des tijds en een euvel, dat in alle clubs in den lande voorkomt. Wel is waar komen belanghebbenden dikwijls met het excuus aan dragen dat ze zoogenaamd overgehaald zijn, doch dit is een heel slechte verontschuldiging, die nooit het overloopen kan goedpraten. Een clubman in hart en nieren kan zich een dergelijke stap eenvoudig niet indenken. Zich plotseling in een heel ander milieu geplaatst te zien, de reizen voor de uitwedstrijden te moeten maken met een vrijwel onbekend gezelschap, zijn plaats in het veld te moeten innemen tus- schen hem onbekende menschen, het plezier dat een dergelijke ontrouwe verder in voet bal heeft blijft mij een raadsel. In deze materie is wel veel veranderd in de laat ste tien, twintig jaar. Was het vroeger een unicum dat een speler voor een andere club uit kwam, in den tegenwoordigen tijd is het sche ring en inslag. Wel is waar zijn er nog voor beelden van waarachtige clubliefde: Tho- mee Concordia e.d. Over het algemeen echter is het met de clubliefde van verschillende men schen treurig gesteld en de talrijke mutaties bij den aanvang van het seizoen leveren hiervan het bewijs. Onze medewerker De Kruyff heeft in ons vorig orgaan verschillende dingen zoo juist gezegd en tot de uiting van clubliefde re-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1