Queen* -S/ïz/cice veooideelen? V No. 11 VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1926 9de JAARGANG. i!i T» Ir. J. W. Kips gehuldigd. De N. V. B. als leidend lichaam van het Voet balspel in Nederland is ter gelegenheid van Koninginnedag beloond in den vorm van een ridderorde als officier van Oranje Nassau op de borst van den N.V.B.-president Ir. J. W. Kips. Moge Kips, door deze huldiging gesterkt, nog lange jaren op de bekende kloeke en kun dige wijze het stuurrad van den N. V. B. in handen houden. Onze hartelijke gelukwenschen. Wenken uit de practijk. i Zoo staat het nieuwe voetbalseizoen dan weer voor ons. Wat zal het ons brengen? Het moet mij van het hart, de Ajax-elftallen hebben het afgeloopen seizoen niet zóó gespeeld als zij hadden kunnen doen en de oorzaak hier van is niet ver te zoeken. Gebrek aan training en niet alleen* kortweg „training", maar „het ge noegen vinden in training". Daardoor krijgt men een in alle opzichten gezond lichaam en gezon den geest. Wat is heerlijker dan 1 a 2 maal per week na drukken werkdag het lichaam te doen genieten in eigen kracht, in eigen kunnen. Volop frissche lucht voor de longen, wat sprin ten, oefenen totdat het luie „nat" er uit komt. Niet alleen voor nu, ook voor later komt een verstandige training het lichaam ten goede. Ook op de jongeren is dit van toepassing. Hoe in alle opzichten opgefrischt en klaar voor de studie komen de jongens na training thuis; heldere hersenen, die oneindig veel beter doen denken en het werk, als vertalingen etc. zoo doen vlot ten. Hoe dikwijls hoort men niet zeggen: „Ik speel voor mijn genoegen". Dan wordt er niet aan training gedacht, wat toch in zoo groote mate het genoegen van het spel verhoogt. Dat is zeer zeker niet de opvatting van den waren sportsman. Vraag het den niet trainenden speler Ftnieuwj?! LuMilkJ

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1