Jaarlijksche Algemeene Vergadering No. 8 DONDERDAG 15 JULI 1926 9de JAARGANG. op Zaterdagavond 17 Juli a*s* des avonds om 8 uur precies in Café-Restaurant „Parkzicht", Hobbemastraat, Alhier. AGENDA: y MIil 31 M FH 11 i1 I VM LCLi JlJ p. AX J A A WTTTTTTlTTTTTniTTffi^rn^^^rfflR 1. Opening. 2. Notulen vorige Jaarvergadering. 3. Jaarverslag Secretaris. 4. Jaarverslag Penningmeester. 5.Voorstel A. L. Desmit verkiezing v/h Bestuur en Commissies als punt 6 te behandelen. 6. Vaststelling contributie voor het komende seizoen. 7. Rapport Kascommissie. 8. Bekrachtiging van het Bestuursvoorstel den Heer M. J. Koolhaas tot eerelid te benoemen. 9. Voorstel van het Bestuur den Heer H. Rose opnieuw voor een jaar als oefenmeester te benoemen. 10. Mededeeling van het Bestuur i.z. terreinhuur. 11. Voorstel Regl. wijziging i.z. Leden van Verdienste: H.R. Art. 4. Blz. 7 alinea c bijvoegenleden van verdienste. Blz. 8 alinea c bijvoegende Algemeene Vergadering is tevens bevoegd dien leden, die of als speler of op ander gebied aan de vereeniging goede diensten bewezen, als lid van verdienste te benoemen. Deze leden ontvangen bij deze benoeming een diploma als lid van verdienste. Zij hebben overigens dezelfde rechten en verplichtingen als de overige w.l. Bij eventueel bedanken vervalt het lidmaatschap van verdienste. Amendement: A. L. Desmit: Aan het Bestuursvoorstel toe te voegenDe Leden van verdienste zullen door het Bestuur dezelfde voorrechten toegekend worden als de commissieleden bezitten. Voorstel A. L. Desmit volgende Heeren tot leden van Verdienste te benoemen: Th. Brockmann, H. Hordijk, J. Pelser, V. Pelser, A. J. de KruijfF, H. Delsen, W. GupfFert, J. C. A. Smit, F. Ziegelér, F. Gouton, F. W. de Haan.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1