AÜAX Mls-IiUMMJ A No. 3 DONDERDAG 8 APRIL 1926 9de JAARGANG. HollandBelgië. Geen postwissels meer zenden. De inschrij ving is gesloten. J. J. GROOTMEIJER. I i i!i 'r> 'Is KRONIEK. Wat er gespeeld werd. Van Kol in het Nederl. elftal. Onze soirée variée. A Alhoewel het seizoen na Ajax-Z.F.C. feitelijk offi cieel is gesloten, zijn de daarna gespeelde wedstrijden van te bijzondere belangrijkheid geweest, dan dat wij hier zonder meer overheen kunnen stappen. Op Zondag 21 Maart gaven wij D.E.C. een fair trial op ons terrein tegen le-klasse spel. Wij waren zeer benieuwd wat of onze buurlui er van terecht zouden brengen. Een elftal met voornemens tot promotie moet in een dergelijke ontmoeting door „fighting" bewijzen, dat men het ge makkelijk tegen een middelmatige le-klasser, hooger mo gen wij ons tegenwoordig team helaas niet aanslaan, kan bolwerken. De D.E.C.-ers zijn er niet in geslaagd, dit bewijs te leveren. Men speelde te mat, zoodat ons team zonder veel inspanning met 21 heeft gewonnen. Het eerste zoowel als het tweede doelpunt maakte Eddy Hamel, waarbij de weg voor het laatste punt door Rutte gebaand was. Even voor het einde maakten de 2e-klasse kampioenen een mooi tegenpunt, een succesje, dat we hun graag gunden en waardoor de voorhoede tegen haar promotie-tegenstanders het veld inkomt met de wetenschap, dat ook in hooger voetbal doelpunten gemaakt kunnen worden. Slechts 4000 toeschouwers hadden het noodig geacht de scherpe koude te trotsee- ren, doch reeds ver voor het eindsignaal van den knap leidenden schermmeester Monsieur Ch. Aerts, verliet een groot deel der kijkers ons veld. Zooals hierboven reeds gememoreerd, was het een vrij kille vertooning. waarbij Ajax reeds door, een gedeeltelijke ontplooiing van haar kracht won. Ons Paaschprogramma luidde voor eersten Paaschdag in het Blauw-Wit-tournooi Wimbledon F.C.-Ajax. Wim bledon is een flinke ploeg uit de Isthmian League, naar de berichten luidden, doch van een kracht als Ilford en Dulwich Hamlet, om maar enkelen te noemen, is deze ploeg niet. Het spel van deze Engelschen maakte verder niet dien keurigen indruk, dien andere amataurs op ons hebben achtergelaten. Zelfs werd er meer of minder ge smeten en toen onze spelers hierop reageerden, had men de poppen aan het dansen. Voor scheidsrechters, wien in deze wedstrijden slechts beperkte machtsmiddelen ter beschikking staan, men krijgt door het uit het veld zenden slechts ingewikkelde situaties is een en ander minder aangenaam. Hoe het echter ook zij, Wim Volkers opende de score met een uitstekend schot en nadat Twelker een hoogen voorzet voor het doel deponeer de, was het opnieuw Volkers, die snel toeloopende, op

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1