No. 1 VRIJDAG 5 MAART 1926 9de JAARGANG. Negende Jaargang. In December 1916 voor de eerste maal uit gekomen, gaat deze courant met dit nummer den negenden Jaargang in. Gedurende acht jaren bracht het Clubnieuws ons de voornaam ste gebeurtenissen; vormden de bladzijden van het Ajax-nieuws tezamen ons geschiedenisboek. Alleen dan echter kan ons Cluborgaan vol doen aan de matige eischen die aan een derge lijk periodiek gesteld mogen worden, als onze kleine schare medewerkers wordt uitgebreid. Slechts enkele leden, dien wij gaarne dank bren gen voor hun medewerking, leveren geregeld stof voor onze kolommen. Moge de negende Jaargang ten profijte zijn van de Ajax-schare en moge ons orgaan de schakel blijven, door welke alle Ajacieden te- zaam gebracht worden. REDACTEUR. HENDRIK BEEKMAN Het Bestuur van Ajax geeft met groot leedwezen kennis van het plotseling over lijden van ons ondersteunend lid den Heer H. BEEKMAN. Opnieuw werd onze Vereeniging dezer dagen ernstig getroffen. Thans door het plotseling overlijden van ons onderst, lid welke na een ziekte van slechts enkele dagen in den nog jeugdigen leeftijd van 30 jaren overleed. Beekman behoorde tot de stille enthu- siasten van Ajax, die rustig des Zondags de prestaties van Ajax bewonderen, die zich niet op den voorgrond dringen, doch die met hart tn ziel onze club aanhangen. Tot die categorie behoorde hij, die wij zoo moeilijk kunnen missen omdat wij wisten dat hij één was met Ajax. Hij ruste in vrede!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1