No. 19 DONDERDAG 18 FEBRUARI 1926 8sfe JAARGANG. M. J. KOOLHAAS i ik 'r» VAN AF HEDEN* VERKRYGBAAR )Ljl i U i :1»Mi «HMft) I IM Mi VM4H&M- OFFICIEELE BERICHTEN. Van den Heer M. J. Koolhaas kwam bericht in dat deze zijn functies als 2e Secretaris en Secre taris van de Elftallencommissie onmogelijk lan ger zal kunnen waarnemen. Terwijl in deze vacatures in de e.k. J aar vergadering op de ge wone wijze zal voorzien worden, zullen de aan schrijvingen tot dat tijdstip worden verzonden door den Heer A. L. Desmit, 3e Helmersstraat 76, Amsterdam, welke Heer des avonds onder num mer 23333 te bereiken is. De Heer Koolhaas is gedurende enkele weken nog op te roepen onder nummer 23410. Alle afschrijvingen en formulieren dus voortaan te zenden aan den Heer A. L. Desmit. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. A Het is zeker met groot leedwezen dat ieder Ajacied, die het goed met zijn club meent, dezer dagen vernomen zal hebben, dat Marius Kool haas er het bijltje bij neerlegt. In het seizoen 191617 tot 2de secretaris benoemd, heeft deze accurate, ijverige clubman deze belangrijke functie op uitstekende wijze waargenomen. Daar naast heeft Marius gedurende tal van jaren op een wijzedie boven alle lof is verheven, het Se cretariaat der elftallen-commissie gevoerd. leder die in de fingsses \van deze functie is in gewijd, weet welke eigenschappen als taktiek naast eerlijkheid, kennis van voetbalzaken naast menschenkennis onontbeerlijk zijn cm dat baan tje naar genoegen en goéd waar te kunnen nemen. Over dat alles beschikte Koolhaas in ruime ma te. In onze vergaderingen was hij een vurig spre ker, die geen doekje voor,zijn mond nam om dat gene te zeggen, wat hij goed en juist voor de club achtte. De Alg. Verg. 'benoemde hem destijds, nadat onze afgevaardigde Grootmeijer naar het Bestuur van de Vereeniging van West. Eerste Klassers promoveerde,, tot onze woordvoerder. Insiders weten en waaydeeren wat onze speaker daar tot stand heeft gebracht en wij vertrouwen, dat een beroep op hem om onze belangen daar te blijven waarnemen, tenminste niet tever- geefsch zal zijn. Wij zijn er van overtuigd dat al zal Koolhaas niet daadwerkelijk meer aan het vereenigingsleven, deelnemen, zijn enthousi asme en toewijwing voor Ajax even oprecht, even groot zullen blijven als in de jaren dat hij behoorde tot de kopstukken van onze organisa tie. Nogmaals hartelijk dank, hartelijk hulde voor datgene dat Koolhaas in de afgeloopen tien jaren tot stand fyr.acht.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1