I 130 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX KRONIEK. Ons wedstrijdprogramma is tengevolge van de ijs-sneeuwperiode al heel weinig opgescho ten. Slechts enkele matches zijn gespeeld, n.l. op 10 dezer, doch van de wedstrijden vastge steld op 17 dezer, ging geen enkele match door, daar èn Staal èn Mulder de heele geschiedenis met een simpel courantenbericht onverbidde lijk het halt toeriepenZoo valt dan in deze rubriek slechts te memoreeren dat Ajax I tegen Haarlem I met 2—1 heeft gewonnen. Op het kantje af! We begonnen zoo mooi, het elftal speelde goed en gelukkig, zoodat Wim Volkers met twee uitstekende doelpunten de scorers aan het werk kon zetten. Het eerste doelpunt was een fraai, onhoudbaar schot en 't tweede kwam uit een brillante voorzet van Twelker. Hordijk verdween daarna naar de kleedkamers door een onwillige dijspier, waardoor Cor Jurriaans in viel. Het spelpeil zakte niettemin geducht en hadden Dolf v. Kol c.s. niet zoo uitstekend ver dedigd, dan had Jan de Boer zeker meerdere malen moeten visschen dan de eenige keer dat de Haarlemmers doelpuntten. Het was overigens een keurig staaltje van korfbal, waaruit het Schotensche doelpunt kwam. Mr. Bisselink bleek echter van andere meening en het ronde ding verhuisde naar het midden van het veld onder een afkeurend gefluit van de achter het doel staande toeschouwers. Na de rust was het rugby! Vooral Rutte moest het ontgelden en een poging om Cor te kraken moest de Haarlem linksbuiten beboeten met een vroegtijdige douche. Intusschen waren de puntjes weer bin nen, al was het. zooals boven gezegd, op het kantje af. Kampioensvorm was het echter niet. Het rammelde hier en daar geducht en de Elf talcommissie staat voor een moeilijke taak, vooral waar naar verluidt, Fons Pelser de schoenen weer van de wilgen heeft geplukt. Thans had de Commissie van Hees wijk vacantie gegeven en Jan de Boer de gloves aangedaan. Deze bleek het keepen nog lang niet verleerd, doch werd niet voor moeilijke vraagstukken gesteld. Het hands-doelpunt mag zeker niet op zijn rekening gesteld worden. Men pleegt doel punten met andere lichaamsdeelen dan de kla vieren te maken! Ons tweede toog naar Haarlem om aan de Kleverlaan een gelijk spel te bevechten. Erg jammer dat Arens een strafschop tegen den E. D. O.-doelman aanschoot. Wij hadden de winstpuntjes zoo goed kunnen gebruiken. Onze medewerker W. de B., achter welke initialen zich iemand verschuilt die prima op de hoogte is, roept de spelers van het tweede op om eens gezind het laatste traject naar het kampioen schap af te leggen. Waarmede deze verslag gever bedoelt dat de geestdrift in het elftal de goede geest ietwat op den achtergrond heeft ge drongen. Dit is natuurlijk uit den booze, daar een en ander het spelpeil niet ten goede komt. De goed gemeende tip van de B. zal ongetwij feld door alle spelers ter harte worden geno men, zoodat de volgende wedstrijden in hét teeken zullen staan van door harmonie gewon nen matches! 41 i A. V. B. Krabbels -Al E Gunstige resultaten van Ajax VII. De Jun. A stellen weer teleur. We hebben zoo tusschen de twee vorstperiodes door, nog even tijd gehad om eens bij onze A.V.B.'ers rond te neuzen. Het is ons weer best bevallen, toen we zoo tusschen de Kruislaan-terreinen 1 en 2 instonden, kon den we onze oogen niet genoeg den kost geven. Eenerzijds zagen we den jongsten Smit import den D.W.S.-keeper in de luren leggen en eenige tientallen meters verder was Takes bezig met den Swift-doelman hetzelfde te doen. Beide elftallen, die we hier in actie zagen, wonnen gedecideerd, wat vooral voor Ajax VII, dat een behoorlijke kampioenskans heeft en de leiders op bezoek had, van groot belang was. Ajax V kan, ondanks haar op papier toch vrij goede elftal, maar niet loskomen. Nu werd met 23 van D.W.V. II verloren, dat echter tot de kampioenscandi- daten van deze afdeeling behoort. D.W.V. nam hier direct het spel in handen en doel puntte spoedig door haar mid-voor. Dijkman mist een dot van een kans, waarna onze doel man ten tweede male geposeerd wordt. Na de rust geeft Ajax beter partij. Na goed werk van

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 4