ïr~- CLUBNIEUWS DER A- F. C. AJAX 119 VERRE VRIENDEN Ons onlangs naar Indië vertrokken werkend lid Dirk v. Gelderen is in goede gezondheid op Java aangekomen, Hij verzocht ons alle vrien den, die zoo hartelijk afscheid van hem namen, nogmaals te bedanken en roept ieder een tot weerziens toe. Zijn adres is: D. v. Gelderen, S. F. Medarie, Halte Medarie N. I. S. bij Djocja, Java. Overbodig te zeggen, dat hij met belangstel ling de berichten van zijn oude vrienden af wacht. Men schrijven hem, men schrijve hem veel Onze Ajaxvriend en eerelid Karei van der Lee is dezer dagen weer in Amsterdam gearri veerd om zijn tweede verlof in zijn geboorte land te komen doorbrengen. De ijverige Club avond-commissie heeft Karei een heel hartelijke ontvangst bereid. Niet minder dan ongeveer honderd Ajacieden waren Vrijdagavond 11 Dec. j.l. op clubavond gekomen om Karei opnieuw de hand te kunnen drukken. Frans Schoevaart heeft met een bijzonder vriendelijk speechje Karei welkom toegeroepen en hem ter herinne ring aan zijn tweede verlof een Ajax-souvenir aangeboden. Er heerschte een prettige stem ming, opgeluisterd door het Ajax Jaszband- ensemble, dat de stemming er in hield. Wij meenen in deze rubriek het verzoek van Karei v. d. Lee te moeten opnemen, die alle vrienden voor de hartelijke ontvangst dank zegt. Ten slotte wenschen wij den verlofganger en zijn vrouw veel genoegen in Holland. TRAINING. i KRONIEK. Een snelle uitval van H.F.C. besluit de linksbuiten met een scherpen kogel, dien Becker keurig over de lat stompt. Kuipers maakt twee felle doorbraken van H.F.C. onschadelijk. Eindelijk weten we dan het net te vinden als v. a. Vlis naar binnen loopt en met 'n boogje juist over 's keepers handen den bal in het H.F.C.-doel plaatst (2—1). Jan de Boer kogelt nog eens tegen de lat; er worden nog eenige kansen gemist en dan komt 't einde van dezen weinig fraaien wedstrijd. Maarde 2 puntjes zijn voor ons! Adé. v|r 'F v1/ Z PERSONALIA. i v»/ Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen, dat kort geleden de leden Qeestman en Wintershoven uit het ziekenhuis werden ontslagen. Beide heeren moeten nog een beetje op kracht komen, doch hun toestand is reeds zoover, dat wij beide Ajacieden hartelijk kunnen geluk- wenschen met hun herstel. Helaas kunnen wij nog niet hetzelfde berichten van Joop Cluwen, die wel is waar heel langzaam vooruitgaat, doch jammer genoeg nog steeds thuis verpleegd moet worden. Het is hier een kwestie van geduld overwint alles, zoodat wij de gron dige verwachting durven uitspreken, dat Cluwen nog enkele matches van het seizoen 1925/'26 zal kunnen bijwonen. Intusschen van harte beterschap! De laatste wensch geldt ook voor ons lid Lindeman, die het onge luk heeft gehad met de vingers in aanraking te komen met een cirkelzaag, waardoor zijn hand ernstig werd verwond. Hopen wij, dat de beide heeren spoedig van de inva- lidenlijst afgevoerd kunnen worden! V»/ 'F W Een Match duurt twee maal drie kwartier, En geeft U zes kwartier plezier Wanneer het heele elftal prompt, Per week een uurtje trainen komt. Wij dringen er bij de aanvoerders der diverse Ajax- elftallen op aan, al hun persoonlijken invloed aan te wenden, om hun medespelers van het nut eener regel matige training te overtuigen. Spreek met uw elftal af, gezamenlijk te komen. De club, de clubgeest en Uzelf varen er wel bij. DO IT NOW! Dinsdagavond zeven uur. - Donderdagavond zeven uur. Adspirantleden Zaterdagmiddag. DE COMMISSIE VOOR DE TRAINING-AVONDEN. 5 v»/ 'F QDe Woensdagavond gehouden feestelijke Club avond (met dames) is voor de ijverige, vlot-werkende Clubavond-commissie een groot succes geworden. Een paar honderd léden met dames waren in „Eik en Linde" bijeengekomen en hebben onder muziek en dans enkele aangename uren doorgebracht. Onze langzamerhand populair geworden „Jasz" zorgde voor een vroolijke stemming, terwijl Mevrouw Ziegeler, up to date in Ajax-kleedij, zelfs de helm was niet vergeten, ons op

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5