CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. ==Z) "SI 102 er trouwens aan onze halfiinie en verdediging niets mankeert, bewijst wel het aantal tegendoelpunten van 6 stuks, hetgeen het minste is van alle eerste-klassers. Laten we dan ook hopen, dat ons aantal doelpunten zich eens beter gaat verhouden tegenover het genoemde en we nu eens een reeks van overwinningen mogen boeken, der Ajax-traditie getrouw. MAARTEN Excelsior—Ajax I. We hebben in Rotterdam een zeer goeden wedstrijd gespeeld, waarin onze speler^ zich geheel hebben ge geven. Het binnen-trio lag echter overhoop met „Vrouw Fortuna"; 't is voor alle partijen beter, als we haar de schuld geven. Natuurlijk had ook het zware veld schuld: „vallen in de mooiste posities was schering en inslag", rraar willen onze vertegenwoordigers op het praedicaat „eerste-klasser" aanspraak maken, dan is een beetje meer aanpassingsvermogen in deze „glibberige kwestie" zeer gewenscht. Overigens viel er veel te genieten en Excelsior er kende volmondig, dat ze „gezwijnd" had. We zijn bijna voortdurend in het offensief geweest, met spora disch een gevaarlijken uitval wan de tegenpartij. Als na een twintig minuten spelen Iseger den bal mooi hoog doorgeeft, vangt Rutte den bal op de borst, passeert een back en met een harden kogel deponeert hij den bal in het net. Een zeer mooie goal. Hordijk gaat nu te veel de voorhoede helpen, „zelf trapt hij eens rakelings over", de snelle vijandelijke linkervleugel profiteert van de slappe bewaking, een schermutseling voor het doel en Heeswijk ziet den bal onder z'n handen door in het net verdwijnen. Jan, Jan! Direct zijn we weer in het offensief, Rutte krijgt den bal weer mooi toegespeeld door Iseger, weer wordt de back gepasseerd, maar de voddenbaal wordt tegen den uitgeloopen keeper aan geschoten. Vijf Ajacieden en evenveel Excelsior-leden liggen m en voor het doel, waar de bal met moeite weggewerkt wordt. Ook Iseger gaat het nu met schieten probeeren; mooi maakt hij den bal vrij, maar zijn schot heeft geen kracht. Van Kol staat een paar maal zeer bedenkelijk te hakken, de jongens tribune vindt het prachtig, maar van Heeswijk staat doodsangsten uit. Nu volgen weer een paar mooi op gezette aanvallen van Ajax; 't gaat in het veld keurig, maar voor het doel zijn de spelers hun hoofd kwijt. Direct na de thee zien we een heilig willen bij Rood- Wit, dat heerlijk aandoet. Iedere speler geeft zich vol komen en Twelker, prachtig gesteund door Joop Mar tens, geeft eenige zeer goede voorzetten. We kunnen echter maar geen goal maken en het is werkelijk zielig om te zien, als we achter elkaar Rutte, Addicks en Iseger schijnbaar gemakkelijke kansen zien missen, of de kracht van den goal-paal onderzoeken. Onze half-linie is er nu geweldig in, Hordijk, Anderiesen en Martens spelen eenvoudig schitterend. Geregeld wordt de voor hoede aan het werk gezet, maar het wil maar niet luk ken. Gok de Excelsior-keeper is op z'n best en z'n klem- vaste vangen verdient een pluim. Nog wordt het tempo een beetje opgevoerd, nog mooier worden de ballen als op een presenteerblaadje aangegeven, ,,'t leek wel of Henk de ballen aan een touwje had", en we demonstree- ren een spelletje, dat aan den „ouden tijd" deed denken. Hamel heeft nu den bal weer, hij rent langs het lijntje, geeft den bal een centimeter voor de lijn naar den vrij- staanden Iseger, we schreeuwen al „goal!", maar de bal gaat langs den verkeerden kant van den paal. Weer een paar vinnige aanvallen volgen; Excelsior wordt ge woon overspeeld; nog vijf, vier, drie, twee, één minuut, een verre uittrap, en scheidsrechter Dr. Vuylsteke, die uitstekend leidde, blies inrukken. 't Was een mooie voetbal-demonstratie van Ajax, maar het allesbeheerschende schot ontbrak helaas. Over de spelers nog het volgende: Heeswijk goed, maar die goal was een leelijke fout, beide backs goed, met van Kol als uitblinker. Half-linie vooral na de rust geweldig. De voorhoede gaf mooi, enthousiast spel te zien, maarde trainer zegt, dat ook dit in orde komt. Als dat gebeurt, hebben we nog wat te goed. Play up, Joop! J. S. Ajax II—E.D.O. II. Een vlug gespeelde wedstrijd, waarin over alle liniën Ajax zich de meerdere toonde. Onze keeper, de Bruyn, toonde in dezen, wedstrijd al bijzonder dat hij vooruit gaat; zijn doelverdedigen was dan ook een lust om te zien, en bewees tevens, dat hij een goeden kijk op den bal heeft. Ook de balbehandeling begint hij meester te worden, hetgeen eenige malen duidelijk door hem ge demonstreerd werd. Onze halfiinie speelde in haar geheel een goede partij, met Wim, als naar gewoonte, de man met 200 en thousiasme. In de voorhoede was Brink bijzonder op dreef, niet omdat hij 2 van de 4 doelpunten voor zijn rekening nam, maar om de wijze, waarop deze door hem gefabriceerd werden. Hij wa* doorloopend de ziel van den aanval en toonde zich een klas beter dan onze tegenpartij. Zoo doorspelend maken onze 2de menschen een pracht kans op de eerste plaats, en het is dan ook te hopen, dat in ons eerste geen ongelukken gebeuren, waardoor het tweede volledig de competitie uit kan spelen. Er was echter een groote misère aan dezen wedstrijd verbonden door het onklaar raken van Deen, daar deze weer het oude knietje kreeg, wat evenwel niet belette, dat hij toch in het veld bleef. Voorwaar, een prestatie, als je knie er eventjes twee maal uitgaat!! Laten we dan ook hopen, dat het ook nu weer spoedig terecht zal komen, en we Gerard weer spoedig op zijn plaats mogen zien.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4