r Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 'F TRAINING. LOOK HERE. DE WEG NAAR KRACHT EN SCHOONHEID wijzen wij U met een simpel woord: „TRAINING". I hope to see you next j yj^^ay seven °'cl°ck- It is splendid for you. ROSE. Clubavonden. Vrijdag-avond's komt „DE KERN VAN AJAX" in de Nieuwe Karsseboom. Zes Biljarts. Schaak, Dam en Kaart-spelen. Mah-Jong. Goed voorziene Leestafel. Woensdag-avond 16 December a.s. „OUDER- WETSCHE CLUB-AVOND MET DAMES" in Huize Eik en Linde, Plantage Middenlaan. Zij, die door een voordracht, zang of muziek nummer dezen avond op willen luisteren, ver zoeken wij beleefd zich met de Commissie in verbinding te stellen. Muziek van de wereldberoemde Ajax-Jaz- band. Bijzonderheden in het e.v. nummer. De Commissie voor de Club-avonden. J. SCHOEVAART. M. J. KOOLHAAS. A. L. DESMIT. AMSTEL-BRIEVEN IV Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanbevelend G. CU. DO ON. J\ 101 Excelsior—A jax 11. Om van ons eerste iets te vertellen, althans iets, dat onze leden niet weten,is in den regel niet gemakkelijk; men is hiermede altijd te laat of men treedt in herhaling van hetgeen verschillende bladen reeds meldden. Als men ten minste zeer nieuwsgierig is naar de ver richtingen van ons eerste, kan men Zondagsavonds om 7 uur, door de Cetem te koopen, zich van alles op de hoogte stellen. Toen ik dan ook Zondag aan het Centraal Station aankwam, was mijn eerste werk een Cetem te koopen, niet, om als naar gewoonte, bijzonderheden te lezen, want dat was niet noodig- ik had den wedstrijd gezien, doch meer om nu eens te controleeren, of het verslag klopte met de werkelijkheid. In groote lijnen was het ook wel accoord, maar volgens mijn meening was het te beknopt, althans, zöbals ik me voorstel, niet vol doende om een Ajacied :zljn nieuwsgierigheid te bevre digen, en daar ons clubblad alleen maar door Ajacieden gelezen wordt, wil ik dè zaak dan ook eenigszins toe lichten. Zoo ook vermeld, warén wij gedurende den geheelen wedstrijd de meerdere, in net bijzonder na de rust, waar in wij niet van de Excélsior-helft af geweest zijn. Het was dikwijls een beleg van de vijandelijke veste met een waren kogelregen, doch helaas geen treffers. Ik geloof, dat onze schutters hun vizier een anderen stand moeten geven, willen zij meer treffers schieten. Onze half-linie en achterhoede waren het terrein ge heel meester en een aanval van onze tegenpartij werd dan ook meestal in de kiem reeds gesmoord. In het bij zonder voel ik mij verplicht in onze halflinie Hordijk te noemen, die werkelijk wéér in internationalen vorm speelde, op een manier, zooals alleen hij het maar kan, den bal afnemend en precies voor de voeten van den voorwaarts plaatsend. Daarnaast onze spil Anderiesen, ons herinnerend aan den besten tijd van Joop Pelser; ik zou zoo zeggen, dat hij, gezien de verrichtingen van den internationalen spil in den laatsten Stadion-wedstrijd, beter de attentie der N. E. C. waard was geweest. Dat

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3