3 No. 13 ZATERDAG 21 NOVEMBER 1925 8sfe JAARGANG. v!' MEDEDEELING. vl/ 'i" Communications of Mr. Rose. I I lil Als uw team ooit pech heeft gehad, vertelde Rose, terwijl hij een smakelijk teugje van z'n appératif nam, dan was het wel in den wed strijd ExcelsiorAjax in Rotterdam. Als Ajax ooit goed gespeeld heeft, dan is het wel in deze ontmoeting, waarbij wij een klasse beter speelden dan Excelsior. Ik overdrijf niet als ik U zeg, dat de keeper van Rotterdam minstens vijfmaal „clean beaten" was, doch tel kenmale kwam een paal of lat te hulp en bij dergelijke wedstrijden is vrouw „Fortuna" niet te vermurwen. Ondanks deze tegenslagen heb ben alle spelers tot het einde keurig gespeeld en ik herhaal nogmaals, het was de beste match van onze menschen in de 8 gespeelde wed strijden. ïk heb, ging Mr. Rose verder, bijna geen fou ten in onze ploegen kunnen ontdekken; de backs waren puik, maar over onze halfs heb ik nog meer lof! Deze linie heeft heusch mijn ver wachtingen overtroffen, het was a „solid, hard working trio", hetwelk precies deed wat noodig was, waar het gold aanvallen of mede-verdedi gen. In het middenveld was onze voorhoede eveneens goed op dreef, doch voor goal, ik zei het al, was het één aaneenschakeling van pech-momentenMijn oordeel is, zei Mr. Rose, dat weinig dergelijke wedstrijden gespeeld zul len worden, waarbij een partij ondanks haar groote meerderheid er toch niet in slaagt om te winnen en ik heb de zekerheid, dat, als het elftal op deze wijze voortgaat, wij nog verschil lende successen te boeken krijgen. Na welke ontboezeming wij Mr. Rose good-night wensch- ten, om deze paar notities te gaan uitwerken. INTERVIEWER. Door toevallige omstandigheden komt ons blad enkele dagen later uitCopy voor het volgende nummer moet uiterlijk 2 December a.s. in ons bezit zijn, daar het blad Vrijdag 4 December a.sweder verschijnt. - De

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1