I Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen voor CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ajax HI-W.F.C. II. AMSTEL-BRIEVEN Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanfaenelend G. CH. DO ON. [r 93 Vp Om van dezen wedstrijd een verslag te maken is mij haast onmogelijk, daar de vertooning met voetbal vrijwel niets gemeen had. Nauwelijks waren we begonnen of de spil van W.F.C. zag den rug van Jurriaans voor den bal aan, wat natuurlijk niet in den smaak van genoemden heer viel. De referee greep niet in wat tengevolge had dat er niet al te netjes verder gespeeld werd. De onder linge verstandhouding werd er niet beter op toen Jan de Boer met een goed schot ons een 1—0 voorsprong be zorgde, welken wij tot de rust behielden. Na de thee hetzelfde spelletje als in de eerste helft. Er werd geduwd, gehaakt en nagetrapt van je welste, waartegen de scheids rechter onvoldoende optrad. Hij bepaalde zich tot het uitdeelen van een serie waarschuwingen, die echter geen uitwerking hadden. Onze voorhoede wist nog een tweede doelpunt te maken, zoodat we met 2—0 wonnen. Speciale vermelding verdient nog een hard schot van Schetters tegen den binnenkant van den paal, waarover een ver gadering met vrij- debat gehouden werd, over het wel of niet toekennen van een doelpunt, doch de Voorzitter, in dit geval de scheidsrechter, besliste in ons nadeel. Na afloop van den wedstrijd beloofden eenige W.F.C.ers, die zich plotseling tegen Theo Schetters keerden, welke steeds fair gespeeld had, ons een hartelijke ontvangst te Wormer- veer. Prettig vooruitzicht!! GOALT1E. 'F s 4' lil Waren de resultaten der vorige Zondagen, sinds ik mijn laatsten Amstelbrief schreef, voor een algemeen overzicht, niet van dien aard om hierover in bizonderheden uit te wijden, die van Zondag 18 dezer is dit echter wel. Want als er bijvoorbeeld vier wedstrijden gespeeld worden en er wordt hiervan slechts één gewonnen, vind ik en velen waarschijnlijk met mij. het maar beter hierover te zwijgen. Om dan ook over zulke misère-dagen iets te zeggen is altijd moei lijk, daar men dan al spoedig in narigheden komt te vervallen. Men gaat er al heel gauw toe over om te zeggen het lag hieraan of het lag daaraan, en het komt er toch altijd op neer, dat hetgeen gezellige boodschappen zijn die men brengt, en daardoor wordt de algemeene stemming nu een maal niet beter. Mijn bedoeling is hiermede niet over alle onzuiverheden en tekortkomingen het zwijgen toe te doen of deze te verdoezelen, dat in 't geheel niet, want daarvan zouden wij zeker niet beter worden en zou hiermede het oude spreekwoord bewaarheid worden, van „de zachte dokter en de wonden die niet beteren wilden." Wij maken echter een enkele keer wel eens zoo'n „off-day" mede dat alles tegenloopt, het weer ook niet meewerkt, kortom van die dagen die je den lust ontnemen je mond open te doen en je zelfs van van je goede gewoonte doen afwijken om een Voorburgje bij de Weduwe te gaan drin ken, 't geen toch zoo langzamerhand een vaste gewoonte geworden is, te meer daar je dan nog eens hoort wie gekrukt heeft en wie goed geweest is. Maar nu over den Zondag van 18 dezer. Deze was weer eens een lichtpunt, een die weer ver trouwen geeft. Het zag er den Zaterdag daarvoor anders niet zoo rooskleurig uit, want door ver schillende omstandigheden als invaliditeit, ziekte enz. waren we genoodzaakt voor het derde elftal vrijstelling te vragen. We gingen dus met niet veel vertrouwen den Zondag tegemoet, maar dat zal men altijd zien, waar men het minst op re kent dat gebeurt, en zoo is ook den 18den October geen slechte dag voor ons geweest. In de eerste plaats ons eerste te Haarlem, waar we twee punten rijker werden, en deze twee punten willen heel wat zeggen, daar we hiermede van de 9de naar de 3e plaats verhuisden. Over den wedstrijd zelf hebben we genoeg kunnen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3