3 3 No. 6 MAANDAG 15 JUNI 1925 8ste JAARGANG. De Jaarüjksche Algemeens Vergadering. vf/ Deze zal gehouden worden op Zaterdag 11 Juli 1925 des avonds 7 uur precies in de Veilingszaal uan de Groote Koopmansbeurs ingang Damrak 62. Leden hunnen euentueele voorstellen voor deze vergadering voor of op 29 dezer bij het Secretariaat indienen. HET BESTUUR. I 'h TRAINING-AVONDEN -fc Met ingang van heden worden de training-avonden als volgt vastgesteld: Dinsdag: Voetbal voor jongeren en Cricket Donderdag: honkbal, athletiek en cricket Vrijdag: voetbal voor ouderen Wij vertrouwen dat de Ajax-reserves de komende maanden een zéér druk gebruik van de spykes zullen maken, teneinde de „Ausdauer" en „Sprint" te verbeteren. Daar het engageeren /an een nieuwen trainer wel eenigen tijd in beslag zal nemen, zal een der aanwezige Bestuurs leden zich met de leiding belaften. Vanzelf sprekend rekent het bestuur op medewerking van alle leden. Zomersporten Honkbal en Cricket De periode is wederom aangebroken dat de voetbal voor korten tijd officieel wordt opge borgen. Slechts gedurende drie maanden, Juni, Juli en Augustus hebben wij tijd om van de zomersporten te genieten. In vroegere jaren hadden wij beschikking over Mei, Juni, Juli, Aug. en de halve maand September, doch de voetbalsport knaagde gedurig aan dit tijdperk zoodat ons thans slechts drie maanden resten, waarin wij nieuwe krachten voor het komende seizoen moeten verzamelen. Doch ook deze simpele drie maanden worden nog niet voldoende benut en telkenmale lezen wij nog uitslagen in de cou ranten van meer of minder belangrijke nog ge speelde wedstrijden.Bij Ajax is het aantal liefhebbers der zomersporten vooruitgaande. Het voornaamste spel is nog steeds Honkbal, een prachtige zomer sport, welke door de schitterende propaganda van Daan Roodenburgh er bij Ajax „in" is ge komen. Wij speelden het vorige jaar met niet

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1