Reguliersbreesfraaf 24 Y 28 CLUBNIEUWS i -;;r Dagboek van een voetballer A. F. C. AJAX Depót Borsalino Hoeden ENGEESCHE WOELEN VESTEN. Depót Nicholson Raincoats ENGEESCHE FEANEE OVERHEMDEN Vrijdag 1 Mei. De Mei-maand slecht ingezet, daar vandaag den geheelen dag stortregen. En hoop van harte de opkoopers a.s. Zondag met de open-zitplaat sen in de maag te blijven zitten. De Honkballers mor gen voor de eerste maal weer in het veld en de match op net Kruislaan-terrein plaats vindende. Doch onze jongens slechts weinig geoefend, zoodat de eerste neder laag in het verschiet. De Clubavond gestaakt en speet mij de receptie bij Jan Schoevaart weder ten einde. Zaterdag 2 Mei. In de Meer de jonge Zwaluwen uit het nest gefladderd tegen de Amsterdamsche dito. Bleek mij diverse Ajax-menschen een goede partij en van Kol vooral een spelletje van goede klasse. De Oosten rijker Retschery op ons veld, dewelke morgen scheids rechter bij HollandBelgië en met ZEd. aangenaam dis cours over Oostenrijksche voetbaltoestanden en het daar ook geen koek en ei in verschillende aangelegenheden. Zondag 3 Mei. In American Hotel vanmorgen een kleintje koffie. En het hier het middelpunt van de voetbalbeweging. Volkers er in geslaagd nog een paar open tribune te snappen en ook Hein Delsen een bof met een paar zijvakken. De geheele provincie als het ware leeggeloopen en met Lobach, van Bel, Haccou e. a. gezellig discours aan de leestafel. Doch de stem ming vrij down en ieder een nederlaag tegemoetziende. Met Maarten Smit naar het Stadion alwaar 4 uit stekende paddock-plaatsen gereserveerd en stel deze verre boven overdekte tribune. Maandag 4 Mei. De couranten vol lof over de fraaie prestaties van het Nederlandsch elftal. Doch daarnaast wij niet te vergeten het Oranje elftal gisteren wel eenig geluk, daar de Belgen enkele opgelegde kansen niet geaccepteerd. De Fijenoord-man van Heel m. i. een der beste spelers. Weber c. s. steeds met iets goeds naar voren en de Over-Maasche club blijkbaar een in richting tot het fokken van internationals! Doch ook Gielens uit Willem II prima prima en door flink oefenen zijn plaats mëer dan waard. Dinsdag 5 Mei. Gisteren de Maandag-bijeenkomst be zocht. Natuurlijk verschillende dagboek-hijzonderheden. Zoo o. a. het Bestuur besloten Buitenweg en Perucal te verzoeken ons te helpen tegen West-Ham. En tegen Derby County wij versterking verzocht van Buiten weg en Visser. Dit m. i. van ons Bestuur goed gezien daar de voorhoede zonder Brokmann voor de Engel- schen te zwak. En vertrouw Hercules, E.D.O. en Storm vogels hun gewaardeerde medewerking te willen ver- leenen Woensdag 6 Mei. Vanavond het alarmeerend bericht de Regeering het millioen voor de Olympiade afgekitst. En het thans de vraag of Nederland deze wedstijden te arrangeeren. Het m. i. gemakkelijker geweest indien het N. O. C. 2 millioen voor giftgassen gevraagd, de welke 7eker gevoteerd. Doch voor sport de Regeering geen centje over. Wij thans allen de handen uit de mou wen om het millioen bij elkaar te kloppen. En vertrouw tevens van harte bij de volgende verkiezingen de tegen stemmen met muziek op het Binnenhof gesmeten. Donderdag 7 Mei. Gisterenavond mijn tijd zoekge- bracht met calculaties hoe het geweigerde millioen bij elkaar te brengen. M. i. duizenden en duizenden belang bij deze spelen en het geen heksenwerk de centjes on danks Ds. Kersten c.s. toch bij elkaar. Niet alleen de sportsmen, doch alle bedrijven, n.l. Spoorwegen, auto verkeer, reisbureaux, hotels, café's, winkeliers, boot- verkeer en alle mogelijke andere categoriën belang bij het tot stand komen van het Fonds. En dagboekenier niet bevreesd of met Januari a.s. de eerste 250.000 op de Bank. En telken jare met rente op rente, zoodat het laatste jaar een walk over voor de resteerende 180.000. Vrijdag 8 Mei. In de Kroniek van gisteren de Hr. Nevoh mij te veel eer aangedaan daar ZEd. mij een halve kolom gewijd! Een en ander het gevolg van be wering inzake geldmiddelen A.V.V.B. en z.g. strijd tus- schen A.V.d. en A.V.V.B. Spijt mij zeer Nevoh mij kwa lijk genomen ik in deze rubriek de kwestie van den grap- pigen kant bezien doch niet van plan mijn houding te wijzigen. Doet mij leed Nevoh het laten doorschijnen deze dagboekregelen officieel Bestuursnieuws en dit tegenover Kronieklezers bezijden de waarheid, waar mede ZEd. het reeds bij voorbaat gloeiend eens! Zaterdag 9 Mei. Op ons veld de eindwedstrijden Athletiek voor scholieren. En mijnerzijds veel bewon dering voor de organisatie en het vele werk van Kee- sing c. s., dewelke iets heel bijzonders gepresteerd. Het enthousiasme der scholieren buitengewoon en neuriënde ..Schön ist die Jugendzeit" huis toe. Vanavond de plei- zierige tijding Cluwen langzaam-aan herstellende en mij NAAST THEATER TÜ8CHINSKI Telefoon 37324.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 2