Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen voor CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX diverse bruikbare krachten, doch deze zijn fei telijk óf spelers die al eenige jaren in Ajax I hebben gespeeld (Delsen, Rutte, Addicks), óf spelers die in verschillende matches voor I uit kwamen en wel niet onvoldoende hebben ge presteerd, doch wier spel geen reden tot uit bundige lof gaven. Wij zullen zeer zeker alle zeilen móeten bijzetten om uit onze reserves goede krachten te kweeken. Veel en doelmatig oefenen zal noodig blijken. Vooral de voorhoede Van Ajax I vraagt dringend versterking en onze oefenmeester zal aan deze plaatsen zijn volle aandacht moeten wijden, opdat wij in de komende seizoenen niet voor débacles komen te staan. Ook nu geldt: Alle hens aan dek voor een nuttige en kalme zomertraining, opdat Ajax in 1925/26 flink voor den dag kome. G. i Dagboek van een voetballer j zfc Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanbeuelend G. CH. DO ON. 23 Donderdag 16 April. De feestdrukte weer achter den rug en dies mijn dagboek weder ter publicatie aange boden. De beste herinneringen aan dit festijn en Ajax wel op waardige wijze haar zilveren jubileum gevierd. M. i. het Reünisten-diner en Receptie de hoogtepunten van de festiviteiten, doch zoo noodig gaarne beschik baar voor repetitie Bierjool en Cabaretavond, dewelke eveneens ten zeerste geslaagd. Vrijdag 17 April. Vanmorgen van Oudheusden op lijn 1 wij vrij zeker weer beroepsclubs naar Holland en deze van 1024 Mei onze gasten. Doch Ajax nog in gesprek met de Zwaluwen, dewelke nog niet defini tief geaccepteerd. ZEd. tevens gepolst over eventueele trip naar het buitenland en bleek mij het secretariaat, alhoewel lange briefwisseling met Tsecho-Slowakije, rtóg steeds geen definitief arrangement kunnen treffen. Zaterdag 18 April. Mij hedenavond verwoed op de puzzle geworpen daar ook ik door kruiswoofd-rage aangetast. En de halve nacht doorgebracht met het zoe ken naar 105 Horizontaal „hetgeen veel in Amerika". Eerst om twee uur naar bed, doch zeer onrustig geslapen, waarvoor den Heer Aué met zijn puzzle hartelijk dank! Om zes uur hedennacht mij No. 105 heel duidelijk, daar ik gedroomd met een stoomjacht van Amerika naar Europa overgestoken. Doch dit niet als aartwijzing van No. 105 bedoeld. Zondag 19 April. Vanmorgen een ansicht uit Zurich van Wim Volkers en Jan de Natris, dewelke heden in Zwit serland in de nationale trui. Doch niet veel vertrouwen in ons elftal daar de voorhoede niet doortastend en wij gebrek aan mannetjesputters als Gupffert, Franken, Ruffelse, Snethlage, Lutjens e. a. Deze voorhoede m. i. te klein van stuk, hetgeen tegen Dültsehland reeds duidelijk gebleken. Daarbij reeds in twee achtereen- Volgende matches Holland zeer veel geluk en met eenige pech het ongeluk niet te overzien in het land van Wil lem Teil. Maandag 20 April. Vandaag met den ouden v. d. Lee in lijn 16. En ZEd. mij verblijd met het bericht Karei v. d. Lee in Indië beduidende promotie gemaakt. Nog heden een korte gelukwensch naar Insulinde en Karei en Stef van harte gefeliciteerd. Bleek mij heden de aan vrage voor kaarten HollandBelgië zóó groot, dat slechts een klein deel der zitplaatsen toegewezen en het meerendeel zich met staanplaatsen tevreden te stellen. Doch m. i. dit geen bezwaar, daar tweemaal drie kwar tier voetbal in een wip voorbij. Dinsdag 21 April. Met Mutters in de Oporto ert ZÈd. mij verteld op 2 Mei a.s. de Jeugd-Zwalnwen in A'dam op ons Veld tegen een A'damsch elftal. Deze wedstrijd op Zaterdag vóór Holland—België en zeker een groóte belangstelling te verwachten. ZEd. heden nog een on derhoud met Egeman c.s, over de wedstrijden der Be- roepsctubs, dewelke binnen enkele dagen in Nederland en waarschijnlijk de Zwaluwen één of meer wedstrijden van ons over te nemen. Woensdag 22 April. Mijn vrouw heden met de schoon maak een aanvang gemaakt en dies enkele weken van marteling voor den boeg. Vooral het opruimen van mijn werkkamer een crime en sta ik in deze dagen voor niets, daar alles ondersteboven. Grootmeijer mij als laatste snufje verteld de West Hammers heden bericht deze het plan naar Nederland. En in dit geval Millwall waar schijnlijk af te seinen. Doch alles nog officieus en niet voor publicatie geschikt!!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3