l f^= CLUBNIEUWS DER A, F. C. AJAX iV- EMILE COHEN. Ajax-metaal van verdienste, te dragen bij alle matches van 6 B. Ons resten nog eenige kampioenswedstrijden en de strijd is weer geëindigd. WIMA. Van deze plaats onze hartelijke gelukwenschen. En Wima dank voor z'n pennevruchten. Redactie. Verplichte medische keuring? In het Blauw-Wit Clubnieuws bestrijdt de Heer J. Bergvelt mijn standpunt inzake bovenstaand onder werp en geeft daartoe het volgende voorbeeld: „Een adspirant-lid is opgenomen geweest in een zie kenhuis met bronchitis en nu ontslagen. De volgende week wil hij reeds voetballen. Kan Dr. Keesing nu zijn geweten stillen met den uitroep: „Leve de vrijheid van het individu; als die jongen spelen wil en zijn ouders vinden het goed, all right, laat hij zijn gang gaan". Als bestuursleden en leiders van onze club voelen wij dit anders en zeggen: „Neen, hier moeten wij het individu tegen het individu zelve beschermen. Zoolang als wij er iets over te zeggen hebben, speelt die jongen niet, ook al vinden zijn ouders het goed. Wil hij dan naar een andere vereeniging gaan, goed, daar kunnen wij niets aan doen, maar bij ons voetbalt hij niet". Afgezien van het feit dat ik mijn geweten geen onder werp van discussie maak, wil ik dhr. B. hierop dit ant woorden: Meent gij nu werkelijk dat in de bijna 50 jaar dat er in Nederland gevoetbald wordt het door U onder stelde geval niet bij herhaling is voorgekomen? Hebben de mannen, die ons voetbal hebben groot gemaakt, in het verleden niet voldoende getoond domme menschen tegen hun eigen onverstand te kunnen beschermen? Geldt dit niet met name voor hen, die BI. W. tot op haar huidige hoogte hebben gebracht? Kwamen en ko men nu plotseling al die leiders in conflict met hun geweten, nu één club medische keuring gaat toepassen? Ontbreekt het hun nu allen acuut aan eigen verant woordelijkheidsgevoel en gezond verstand, en moet een medicus de alleen-zaligmakende redding brengen? Het door den Heer B. gegeven voorbeeld is, voor hetgeen hij wil bevorderen, inderdaad niet gelukkig gekozen! In een ander opzicht acht ik het echter merkwaardig, n.lals een waarschuwing tegen de keuring, die dhr. B. voorstaat. Keer ik daartoe de rollen om, dan stel ik den schr. deze vraag: Neem nu eens aan dat iemand, die reeds lid Uwer vereeniging is, in het door U geschetste geval komt te verkeeren. Gij hebt afstand gedaan van de oude be proefde methode van eigen oordeel en U zelf once 1 for ever verscholen achter Uw medicus. Gij zult U dus thans tot hem hebben te wenden engij doet djen tweeden stap, die op den eersten onvermijdelijk volgt, n.l. gij gaat van verplichte keuring bij toetreding over tot keuring voor een wedstrijd. Trouwens, voelt gij het niet als een inconsequentie dat iemand gekeurd zou worden om te mogen gaan voetballen, en dat hij niet gekeurd zou worden als hij het bleef doen? En waarom moeten spelers wel, scheidsrechters niet gekeurd worden? Is daar een redelijk motief voor aan te voeren? Zoo zou ik U meerdere noodzakelijke consequehties kunnen voorhouden, als niet plaatsgebrek mij weerhield. Wees er echter van overtuigd, geachte heer B., dat het laatste woord in deze zaak nog aller minst gesproken is! In de Sportkroniek heeft „Aeseulaap" berekend, dat medisch toezicht onzen Nederlandschen voetballers slechts 70 mille zal kosten. Excusez du peu! Naar aanleiding hiervan rijst een nieuwe vraag. Waarom zouden sportmen-medici deze keuring voor contant geld verrichten? Is het niet de groote moreele kracht onzer sportbeweging, dat zoovelen, elk met de in hun beroep verkregen bekwaamheden, hun sport gratis dienen? Zonderen wij de schaarsche renteniers onder ons uit, dan zijn wij, elk in ons eigen beroep, professional. Dat geldt voor den kantoorbediende, den timmerman, den onderwijsman even goed als voor den medicus. Doch in de sport worden wij allen amateurs. Heeft de kantoorman niet lange jaren de administratie voor zijn vereeniging, zijn bond gevoerd, en deed hij dat niet gratis, uit liefde voor de zaak die hij diende, ook al had hij zijn tijd kunnen laten honoreeren? Heeft de timmerman niet de omrastering en de keet gratis helpen vervaardigen? Heeft niet elk naar beste weten, vaak meer gevende dan met het oog op zijn gezondheid gewenscht was, de in zijn beroep verworven kennis gratis in dienst van de sport gesteld? En zou nu voor de medici een andere regel worden gesteld? Dat zou een ondergraven zijn van het werk, dat wij in lange jaren moeizaam hebben opgebouwd! Dan gelde voor den een wat ook voor den ander geldt! Voor dit keer zal ik eindigen, doch niet zonder de waarschuwing: Bezint eer gij begint! Dr. A. KEESING. Tot ons groot leedwezen overleed heden hier ter stede de bekende Wilhelmina-propagandist Zijn heengaan zal in Ajax-kringen een diepen indruk maken. Hij heeft destijds zeer veel bijgedragen in de provincie propaganda te maken, waar het gold Ajax zonder promotie tot le klasser te verheffen. Hij ruste in vrede.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5