No. 1 ZONDAG 1 MAART 1925 8ste JAARGANG. ONS FEEST v}/ Wij brengen nogmaals in herinnering dat het Feestprogramma als volgt luidt: 1. Reünie voor oud-gasten op Woensdag 18 Maart a.s., des avonds 6 uur in American- Hotel, bovenzaal. Kosten voor diner en dran ken tij d e ns den maaltijd 5. Kosten vóór den maaltijd gemaakt worden door deelnemers gedragen. Beleefd verzoek deze kosten vóór het diner af te dragen aan de bediening. 2. Feestdag op het Ajax-terrein op Zondag 22 Maart a.s., aanvang 1 uur precies. 3. Bier jool in Bellevue, ingang Leidschekade, op Woensdag 25 Maart. Hiervoor worden geen speciale kaarten verzon den. Toegang alleen voor w.L en jun. leden zonder dames op vertoon van diploma, terwijl alleen toegang wordt verleend aan die leden, die zich voor de fuif opgaven. Aanvang 8 uur precies. 4. Receptie in American-Hotel, op Zaterdag 28 Maart a.s., des middags van 35 uur. Cabaret en bal in Bellevue op denzelfden datum, aanvang 8 uur precies. Voor dit feest worden speciale uitnoadigingskaarten ver zonden. DE FEESTCOMMISSIE. V»/ Tjr CLUB-AVONDEN. Vrijdag 6 Maart a.s., acht uur precies, Ouderwetsche Club-avond „met Dames", in de gezellige bovenzaal van Huize „Eik en Linde", Plantage Middenlaan. 1. Buitengewoon interessante lezing over de spel regels door den heer Katoen. (Diverse malen werd ons door de zwakke sekse ver zocht van deze leerrijke lezing ook de dames te laten profiteeren. Wij stellen deze blijken van meeleven in onze vereeniging op hoogen prijs en besloten dan ook, aan dit geëerd verzoek gevolg te geven.) De dames Mej. Edelenbosch en Mevrouw Ziegeler zul len u op eenige schitterende levens-liedjes en voor drachten vergasten. Verder optreden van „Tienus" in z'n komisch reper toire. De pas gevormde Ajax-Jazz-Band zal dien avond het muzikale gedeelte verzórgen en u eens laten hooren, dat

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1