r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Adé. 1 I VAN DE JONGE VETERANEN, j I j -4'r OLYMPISCHE SPELEN 1928 I j Een dezer dagen wordt bij het Bestuurs- huisje op het terrein „Onze Thermometer'' geplaatst. Een thermometer, waaraan een bus is bevestigd ten einde gelden in te zamelen voor de Olympische Spelen te Amsterdam. In ons Clubblad zal steeds de stand der geza menlijke thermometers (een 50-tal) worden bekend gemaakt. Overbodig onzen leden te verzoeken dikwijls een penningske in het busje te laten vallen. Vele kleintjes maken een groote! Maakt Uwe vrienden op het busje attent!! HET BESTUUR. CLUBBERICHT. PROGRAMMA. 1 Februari: U.V.V. I. Ajax I. H.F.C.II Ajax II. Blauw-Wit III Ajax III. Ajax IV Baarn II. 8 Februari: Ajax I Stormvogels I. A.F.C. II Ajax III. Kampong II Ajax IV. 15 Februari: Excelsior I Ajax I. Ajax II E.D.O. II. 22 Februari: Ajax I D.F.C. I. Spartaan II Ajax II. Ajax IV D.O.S. II. J. J. GROOTMEIJER. Secretaris. ENQUETE. In verband met het gevorderde seizoen wordt men verzocht geen candidaten meer op te geven. Enkele candidaten komen nog op de lijst voor, welke eveneens eerst tegen het vol gende seizoen door de Enquêtecommissie zul len opgeroepen worden. J. J. GROOTMEIJER. KOPEREN BRUILOFT. De Heer en Mevrouw Keesing-Gunzel her dachten j.l. Zaterdag den dag dat zij vóór YlVi jaar in het huwelijksbootje traden. Dr. Keesing, die nog even frisch op de linksback-plaats der veteranen meehuppelt als 25 jaar geleden in „Leonidas" in de Meer (slechts enkelen zullen zich dat herinneren), bieden wij mede voor zijn vrouw, onze hartelijke gelukwenschen aan. 182 De stand is nu: Adspiranten B: doelp. gesp. gew. gel. verl. v. t. punten Avanti 9 7 1 1 31— 4 15 Germaan 8 6 1 1 22— 4 13 Ajax b 7 4 3 0 26— 4 11 Zeeburgia 7 4 0 3 15—11 8 BI. Witb 6 2 1 3 14— 9 5 W.M.S. 9 2 1 6 12—40 5 D.W.S. b 7 1 1 5 7—18 2 R.O.D.S. 7 0 0 7 1—39 0 Van de totaal 13 gespeelde wedstrijden werden er van 26 te behalen punten slechts 17 binnengehaald, 61 maal scoorden wij, 35 maal vischten onze doelwach ters. Gemiddelde 65%. Lang niet genoeg! Geen ruimte voor vervolg. (Red.) MM. 11/1 Rodi II—Ajax 6B 3—4. 18/1 Ajax 6 BZ.R.C. II 8—3. 25/1 Ajax 6 BZ.S.G.O. II 5—1. 't Is verscheidene clubbladen geleden dat de 6 B'e'rs hun licht lieten schijnen. Doch, waarde lezers, het was slechts hun winterslaapje! Dra weer uit de mod der geschoten deden ze hetzelfde uit hun slof en via maat 48 van Jan Jr. en z'n cornuiten scoorde ze 17 doelpunten in drieën. Ook de resp. tegenpartijen behoefden niet met leege handen naar huis, doch kre gen zeven doelpunten mee. Nog ongeslagen in onze afdeeling met 10 gesp, 8 gew., 2 gel. en 0 verloren, totaal 18 punten, staan we onbe dreigd aan den kop. Onze eerstvolgende concurrent is slechts 4 punten achter. Dus met niet al te malle spron gen kunnen we spoedig het eeremetaal in beslag nemen. 1 Febr. nog een lastige uit W.M.S., dus, waarde col- lega*s, nog een extra schopje, de schoenen nog wat bijgepunt en 't feit is spoedig beslecht. WIMA. P.S. Even zij nog vermeld dat er een 6 B"er geboren is, n.m.l. een zoon van onzen spil Benjamins; namens de oude getrouwden hartelijk geluk- gewênscht. (En van harte door de Redactie.)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 8