CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 179 Holland toerende en Mr. Jack Allen persoonlijk naar Holland geschreven. Woensdag 21 Januari. Vanmiddag weer eens aan de borreltafel present en hier enkele weken geman keerd. Bleek mij de heele stamp nog volledig en ouder gewoonte Biscuit het grootste woord. Doch aan de andere zijde ZEd. blijk gegeven hij geheel au fait met Ajax-aangelegenheden. Biscuit namelijk bij hoog en laag bezworen de Middlesex niet naar Nederland daar cap tain Ala way met een sterk Tufnell Park-team naar Mokum. En dit elftal alleen uitkomende in ons tournooi en overigens nergens in Nederland in het veld. Donderdag 22 Januari. Vandaag even bij Miihlhaus in de van Woustraat. ZEd. juist aangevangen met het oppoetsen van de door Ajax gewonnen eereteekenen. Mij opgevallen onze club heel wat prijsjes in de 25 afgeloopen jaren in de wacht gesleept. Onder meer wij eigenaars van de gouden Meerbeker, Scheepvaartbeker, de Tigrarna tijger, de Bernsche Beer en tal van andere gouden en zilveren eeremedailles. Kwam mij voor wij minstens 150 prijzen in totaal en deze in vitrines in Bellevue uit te stallen. En hoop aan het einde van het seizoen er tevens enkele kampioensblikjes aan toege voegd. Vrijdag 23 Januari. Vanmorgen Maarten Smit per telefoon opgeroepen, daar gaarne eenige informaties over festijn. Doch deze ietwat grieperig en in de lappen mand, evenwel ZEd. mij verder verteld Rijnders Zondag a.s. weer het tweede versterkende en Hassink op de spilplaats bij Ajax I. Mij steeds in het forsche spel van Hassink verkneukeld en hoop de commissie goed getast en deze blonde Germaan een openbaring. Tjerk de Munnik op de papierbeurs en bleek mij tot groote ontsteltenis Mevrouw Ju sinds enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen, doch toestand patiente gelukkig uitstekend. Zaterdag 24 Januari. Vanmorgen de post met een Engelsch stuk en bleek mij het epistel van captain Alaway. ZEd. mij onder meer verteld hij met Groot- meijer thans een dergelijk engagement getroffen, dat Tufnell Park F. C. thans allerwaarschijnlijkst in het Tournooi. Op 17 dezer de Tufnell F. C. van Portsea F. C. met niet minder dan 80 gewonnen en op den derden Januari de Civil Service met 20 uit den En- gelschen Amateur Cup gewipt. Tufnell Park dus zeer goed op dreef en een goede kans den Eere-beker te winnen. Vanavond goed nieuws, daar de veteranen alweer gewonnen en Wintershoven 4 stevige goals ge fabriceerd, waarvoor hulde. Zondag 25 Januari. Wij den laatsten tijd wel geluk daar het weer zeer schoon en mijn winterjas voor demi-saison verwisseld. Eerst naar de Kruislaan, alwaar Ajax 4 met 42 van Blauw Wit 4 op de broek. Jack Reynolds mij verteld slechts vier spelers van het vierde geregeld in training. En de rest duidelijk geïllustreerd, dat zonder training behoorlijk spel ten eenenmale on mogelijk. Het geheel zeer slapjes en geërgerd met Martens naar het eerste veld, alwaar Ajax I de Rotter dammers met boter en suiker ingemaakt. Een zeer goede wedstrijd en Professor Snapper ongetwijfeld de beste van het veld en inderdaad gerechtigd zich te noe men „Professor scheidsrechter" Snapper, in plaats van scheidsrechter Professor Snapper. Maandag 26 Januari. Vanmorgen met Koolhaas naar de City, en ZEd. gisteren manager naar Hoorn. Het derde met 42 van Hollandia II verloren, doch de stem ming best en aangename tocht per auto huistoe. Onze kansen in de Maandagmiddag-bijeenkomst nog eens rustig overwogen en indien de Stormvogels in A'dam neergeschoten H.B.S. de meeste kans op het kampioen schap van Nederland, daar de Kraaien, alhoewel zeer gevaarlijk, iets minder constant dan Feijenoord. En spits mij reeds bij voorbaat op de receptie bij Weber c.s., alwaar de gastvrijheid, mitsgaders de glazen sherry, groot en genietelijk. Dinsdag 27 Januari. Vandaag even ten kantore N.O.C. aan de Weesperzijde. En de Heeren hier zeer goed ingericht. Bleek mij alle hens aan het voorberei dende werk en men thans o.m, een thermometer uit gegeven teneinde gelden in te zamelen voor het groote doel. Westerouen van Meeteren beloofd nog eens extra in ons blad de aandacht op de bus te vestigen en hoop ieder sportsman iets te offeren. Vertrouw over 14 dagen tegen Stormvogels de bus aanwezig en alle Ajacieden een greep in den buidel. Het namelijk juist begin van de maand en indien ieder lid 10 ets. in het busje wij de rij met 100 gulden geopend! Nog 36 maanden tijd vóór de Olymp. spelen en Ajax mitsdien 3600 gulden af te dragen, indien ieder lid iedere maand 10 centen geofferd. Woendsag 28 Januari. Vandaag ter beurze een transactie met den president en zooals gemeenlijk even over Ajax koetjes en kalfjes. ZEd. zeer tevreden over den gang der zaken en bleek mij reeds thans meer toeschouwers gepasseerd dan het geheele vorige com petitieseizoen. Dit ontegenzeggelijk toe te schrijven aan de betere spelcapaciteit van Ajax I en de voorhoede vooral productiever dan de laatste jaren. Vooral dit laatste een kolfje naar de hand van het publiek, dat niets liever dan ballen tusschen de palen door. Donderdag 29 Januari. Vanavond de pers ten mijnent voor een interview voor een bekende Zweed- sehe courant. En bleek mij ook in Zweden veel belang stelling voor het Nederlandsche voetbal, in het bijzonder voor Ajax, daar wij in Stockholm en Göteborg een uit stekenden naam. Aan de telefoon v. Aemstel van de Cetem en ZEd. eveneens het verzoek om een interview, doch ZEd. naar Hoofdredacteur verwezen, dewelke m.i. meer stof voor interview dan eenvoudig dagboekman. En ZEd. even later opnieuw aan het apparaat met het bericht dit interview morgenavond ten huize secretaris. Vrijdag 30 Januari. In de Kroniek de mededeeling de oude Holdert-bekerwedstrijden thans N.V.B.-wed- strijden in eere hersteld. Doch m.i. niet vaststaand Ajax I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5