(r~ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ?fr Dagboek ran een voetballer IV.. lyj 178 10 pfennig, hopende zoodoende 'n jongenskaart te kun nen koopen. De wedstrijd was spannend en hoogst interessant. Het is jammer, dat ik in den laatsten tijd in het geheel geen Westelijk voetbal meer gezien heb, doch ik heb 'n vermoeden, dat het spel der Duitsche Oberliga iets boven ons spelpeil ligt. Het is althans 'n klasse beter dan het spelpeil in de Zuidelijke Eerste klasse bij ons. De allerberoerdst geleide ontmoeting (er floot 'n zekere heer Pohl [Slavia]) bracht geen beslissing (11). Er was prachtig verdedigingswerk te zien en hoewel ik natuurlijk absoluut neutraal was, kon ik meermalen door 't fraaie spel in opwinding komen, hetgeen me na Ajax's glansjaren waarachtig niet meer overkomen is! Er speelde bij Hertha 'n spil ('n zekere mijnheer Tewes) die mij levendig aan de Korver deed denken. U weet wel, zoo'n speler, waarvan men gelooft, dat de bal altijd naar hem toekomt, terwijl hij in werkelijk heid door kijk op 't spel immer daar staat, waar ge vaar is. 't Publiek rechtspraakte ook hier in hevige mate mede, althans gaf door ontzettende lawaai-uitingen z'n gevoelens lucht. Het moet echter gezegd, dat Pohl, 'n zwaargebouwde man, beslist niet meekon. Gelachen heb ik om 's mans fluit. Zulk 'n locomotief instrument heb ik nog nooit hooren hanteeren door 'n rechtspreker. 'n Dikke mist hing over 't veld, toen nog een kwar tier te spelen was. Ik vond 't welletjes. Den vriendelijken heer naast mij, overigens 'n geweldige Hertha-enthousiast, beloofde ik in 't orgaan van een der eerste Hollandsche clubs iets te schrijven over Hertha en dier keurige ploeg, waarvan de „Stürmer" echter eens bij de Natris of Brockmann in de leer moeten gaan, wat betreft het fabrieken van goaltjes. v»/ 'F Donderdag 15 Januari. Het heden een Donderdag- sche bestuursbijeenkomst. En vele zaken onder des Heeren Egeman's hamer gepasseerd. Men geruimen tijd stilgestaan bij de te houden festiviteiten in Maart. Wat betreft deze courant een verzoek aan de Redactie per 15 Maart een geïllustreerd nummer te fabrieken. En ik zeer benieuwd of ook mij dan een plaatsje ingeruimd. Doch het ten eenenmale onmogelijk een opeensomming van 25 X 365 dagboekjes te geven en stel mij dus voor alleen het belangrijkste te memoreeren. Vrijdag 16 Januari. Van plan morgen naar A.F.C.'s feest en dies heden bij Gerzon in de Kalverstraat een zwart strikje aangeschaft, daar het oude door tand des tijds aangetast. En tot mijn groote verheugnis hier Vlokkie mitsgaders Bistcuit en de eerste 24 uur in stad. Vlokkie mij zeer verblijd met het bericht ZEd. sinds 1.1.25 door Directie Philips Eindhoven tot procu ratiehouder benoemd. Onzen medewerker reeds vóór 15 jaren voorspeld ZEd. later groot-industrieel en dit blijk baar juist beoordeeld, daar dit de eindspurt naar auto's en paleizen. Zaterdag 17 Januari. Hedenavond in Bellevue Soirée-A.E.C. en Biscuit reeds om half acht ten mijnent. De smokings en gezichten in de juiste plooi en om acht uur aan de Leidschekacje. De receptie druk bezocht en bleek ons AjaX door Oudheusden en Grootmeijer ver tegenwoordigd, dewelke een groote krans aandragen de. Om één uur huistoe, doch het bal ons tot langer blijven gelokt. Deze avond voor den ouden „Schaf" onvergetelijk en de N.V.B. bij monde van Timmermans de huisorde van den N.V.B. doen overhandigen. Ver schillende Ajacieden op het feest, o.m. Hassink en met ZEd. in de pauze aangenaam discours. Zondag 18 Januari. De gevolgen van het A.F.C.- feest met eenige Togal-tabletten weggewerkt en om 12 uur naar de Club van Pigge. De Ajax-voorhoede, met uitzondering van Theo, haar kruit blijkbaar tegen U.V.V. verschoten en wij met 21 op de broek. Om 5 uur bekend ook de Stormvogels tegen H.V.V. verloren, doch H.B.S. ons thans eveneens gepasseerd door overwinning op Excelsior. Na afloop enkele elftal-commissieleden de koppen bij elkaar en niet uitgesloten Rijnders op de spilplaats weder te vervangen. Het tweede met korfbal- cijfers gewonnen en nu hopenlijk linia-recta naar het kampioènschap. In de Cetem een aardig interview met de Kruijff en ZEd. veel goeds over de club verteld. Maandag 19 Januari. Vanmorgen mijn bericht ge concipieerd voor de feestcommissie, waar ik gaarne op 28 Maart present. En over het algemeen men in Ajax- kringen veel lof over het ontwerp-Feestcommissie. Mr. Grootendorst op de Prinsengracht en ZEdelgestr. ietwat bleek om den neus. Doch dit geer? verband met de oproeping overmorgen voor den Raad van Beroep te verschijnen voor onze zaak tegen de Gemeente Amster dam. En hoop ZEdelgestr. evenveel succes als destijds in de procedure tegen pachter Concertgebouw-buffetten, dewelke wij met vlag en wimpel gewonnen. Dinsdag 20 Januari. Vanavond mijn kaars aange stoken inzake het bericht van de Kruijff in de Cetem. En ZEd. hier gezinspeeld op tour naar Hongarije Tsecho-Slovakije, dewelke in Mei—Juni plaats te vin den. Evenwel verschillende Heeren zoo gesloten als een bus. Bleek mij ten slotte „Slavia" in het proces betrok ken en indien dit bericht juist, ik zeker van plan reis mede te maken, daar bij vooruitzicht van SlaviaAjax mij het water in den mond. Tijdens gesprek over dit onderwerp mij gebleken de Northern Nomads in Juni in

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4