17~' CLUBNIEUWS DER A- F. C. AJAX 173 BERICHT. Voor alle leden, die de tweede helft contributie 1924 25 nog betalen moeten, bestaat daartoe gelegenheid op Zondag 25 fanuari a.s. in het Bestuurshuisje op het terrein. Oude diploma's zijn uoor den, op dien datum te spelen wedstrijd Ajax—Excelsior, niet meer geldig. J. OUDHEUSDEN, Zeilsfraat 40. Penningmeester. J. BIERE. f Wij kregen een dezer dagen de droeve tijding dat de Oud-Inspecteur van Politie, de Heer Jan Biere, in den ouderdom van 54 jaren is overleden. Betrekkelijk in de kracht van zijn leven is de overledene zijn geliefde familie ont vallen. De Heer Biere is Ajax tal van jaren van dienst geweest. Eerst bij de politie te Wa tergraafsmeer en later te Amsterdam heeft deze politieautoriteit, die Ajax vooral en het voetbal in het algemeen een warm hart toedroeg, gelegenheid gehaa om met tact en kennis van zaken duizenden toe schouwers rustig hun plaats op onze ter reinen te laten bereiken. Zelf een groot voorstander van onze sport, vroeger A.F.C.'er, in latere jaren meer Ajacied, was Biere een graag ge ziene figuur op onze velden. Voor korten tijd was hij door de Ge meente Amsterdam op wachtgeld gesteld. Zijn verdiende rust heeft hij helaas niet lang kunnen genieten. Velen onzer zullen Biere's beeltenis eeuwig in het harte bewaren. Hij ruste in vrede! "Al middenvoor geleid, die het spel handig verdeelde. Becker krijgt dan ook talrijke schoten te verwerken, welke hij op soliede wijze behandelt. De spil van E.D.O. is voor onze voorhoede een groot struikelblok, daar bijna alle aanvallen door hem onderbroken worden. Wij weten echter toch voor de rust de leiding te nemen, wanneer Addicks van het weifelen van den keeper om uit te loopen profiteert en met een goed schot doelpunt. E.D.O. speelt niet ontmoedigd verder en weet dan ook spoedig gelijk te maken, als bij een doelworsteling de bal eerst tegen de lat komt en dan in het doel ver dwijnt. Rust 11. Na de rust hebben Geestman en Iseger van plaats verwisseld. Wij zijn nu voortdurend in de meerderheid, terwijl de enkele uitvallen van E.D.O. gemakkelijk door onze halflinie en in laatste instantie door Deen en Delsen onderbroken worden. Er wordt in de voorhoede niet genoeg aangepakt om succes te kunnen hebben, zoodat wij ons dan ook met een gelijk spel tevreden moeten stellen. Indien enkele spelers in den wedstrijd dezelfde activiteit aan den dag gelegd hadden, als vóór dien op het groene laken, waren wij ongetwijfeld met 2 punten huiswaarts gekeerd. Ten slotte wil ik eenigen spelers nog aanraden om de gezellige stemming, die er vóór en na den wedstrijd in den trein en in de kleed kamer heerscht, ook gedurende het spel te bewaren, aangezien dit voor uwe medespelers en voor de tegen partij een stuk aangenamer is. Zondag a.s. moet re vanche worden genomen op Haarlem 2. M WATT. Wijzigingen terreinligging van vereenigingen, spelende in den A. V. B. Gelieve onderstaande veranderingen in Uw adresboek te controleeren. Bladz. 10. Actief speelt thans Middenweg 86. Bladz. 13. Amsterd. Boys (Nieuwe vereeniging) ter rein R. T. S. Bladz. 14. B. P. C. (Nieuwe vereeniging) terrein J. Evertsenstraat bij Adm. de Ruyterweg. Bladz. 16. D. S. V. terrein Kruislaan ben den Omval (A. E. D.-veld). Bladz. 20. Lynden (Nieuwe vereeniging) terrein in de Haarlemmermeer. Bladz. 21. M. S. N. O. (Nieuwe vereeniging) terrein Kruislaan voorbij V. V. A. Bladz. 21. N. V. O. naam veranderd in S. N. C. Bladz. 22. O. B. K terrein thans Middenweg 86. Bladz. 25. Rivalen (Nieuwe vereeniging) terrein Ver lengde Hudsonstraat. Bladz. 25. R. A. P. terrein thans Pauweniaan, Oos- terparkveld. Bladz. 26. R. N. C. vereenigd met Amstel onder den naam Amstel. Bladz. 30. Sparticus terrein Kruislaan (zie J.O.S.). Bladz. 30. Sport, zie terrein R. C. A. Gelieve vooral niet te vergeten deze wijzigingen aan te brengen, daar een verzuim U onnoodig boete kan bezorgen. H.H. werkende leden, die nog geen boekje (jaar 1925) in hun bezit hebben, kunnen dit alsnog bij mij aanvragen. De Secretaris van de Elftal-Comm., M. J. KOOLHAAS. IV. -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 7