r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX v ONS JUBILEUM. I j gehouden. Onze kansen weer iets beter en hoop de Stormpietjes a.s. Zondag in den Haag door den Wasse- naarsche Leeuw gevangen. Doch in den regel een leeuw niet op vangst naar Stormvogels zoodat deze illusie wel in rook op te gaan. Bleek mij na afloop bij Swee ring een zeer luidruchtige stemming en geen plaatsje onbezet. De Heer Martens mij 1 Voorburg geoffreerd inzake het feit ZEd. zijn eerste doelpunt in de eerste klasse gefabriceerd en deze speler hierover buitenge woon in de nopjes. Maandag 12 Januari. Vanavond vergadering feest comité 1925, dewelke om elf uur geëindigd. Maarten Smit mij na afloop verschillende details medegedeeld o.m. over waarschijnlijke bierfuif in Bellevue. En deze alleen voor w. 1. en juniores. ZEd. van plan op dezen avond o.m. onderlinge wedstrijden te arrangeeren bijv. hometrainen en touwtrekken en mij nog hedenavond met Tump in verbinding gesteld teneinde bij laatstgenoein- den in ploeg ingedeeld. Het verdere programma mijn algeheele goedkeuring en van 18 Maart tot en met Paaschdagen aaneenschakeling van Jubileum-feesten. Receptie op 28 Maart in American en waar op 29 Maart in het Stadion NederlandDuitschland wij ongetwijfeld veel provinciaal bezoek te verwachten. Dinsdag 13 Januari. Heden alle vlaggen halfstok op het Ajaxterrein daar heden Inspecteur Biere ter aarde besteld. En Ajax op de baar als dankbare her innering een krans gelegd .Inspecteur Biere ons in den moeilijken tijd steeds met hart en ziel bijgestaan en ongetwijfeld zijn naam door jaren heen aan onze orga- satie verbonden. Vooral in den tijd dat Ajax in haar gloriejaren bij wedstrijden duizenden toeschouwers moest teleurstellen heeft Inspecteur Biere steeds met groote tact en beleid zijn moeilijke functie waargeno men. Tal van Watergraafsmeerbewoners en vele Ajacieden den doode de laatste eer bewezen en diep onder den indruk den doodenakker verlaten. Woensdag 14 Februari. Grootmeijer vanmorgen aan de zaak en ZEd. om de copy te springen dus een en ander vlug in een omslag en overhandigd, waardoor vandaag met Jantje van Leien er afgemaakt. TjPropaganda voor „Fair-game". Het A.V.B.-Bestuur schrijft allen clubs als volgt: Bij bezoeken, door onze bestuurderen aan wedstrij den gebracht is het ons gebleken, dat de speelwijze bij sommige wedstrijden zeer ruw is, waardoor het karakter van een wedstrijd geheel vervallen gaat. Het Bestuur heeft daarom besloten dit zooveel mo gelijk tegen te gaan en heeft H.H. scheidsrechters ver zocht streng in dergelijke wedstrijden op te treden, ter wijl wij U bij voorbaat mededeelen, dat eventueele klachten of overtredingen door ons streng zullen wor den gestraft. 171 Voorts brengen wij* het navolgende onder Uwe aan dacht: Leert Uw spelers tijdens den wedstrijd hun mond te houden; Wijst Uwe spelers er op zich niet met de rechtspraak te bemoeien, noch kritiek op elkanders spel uit te oefe nen, noch onaangename uitlatingen jegens de tegenpartij te doen. Laat Uw supporters zich onthouden van het maken van opmerkingen tegen spelers. Wijs hun er op, dat als ze een wedstrijd komen zien, zij recht hebben hun favorietspelers aan te moedigen, doch dat zij zich dienen te onthouden zoowel van onge paste als onaangename uitdrukkingen, zoowel jegens hun eigen partij als tegenpartij. Wij vertrouwen, dat U in dezên ten volle met ons zult medewerken, waardoor zeer zeker de wedstrijden een aangenamer verloop en karakter zullen krijgen. Hoogachtend, J. GOSSCHALK, Voorzitter. C. MULDER, Secretaris. Natuurlijk slaat dit niet speciaal op Ajax. Bij onze lui gaat het nog al, gelooven wij! REDACTIE. Ongetwijfeld zal het een ieder bekend zijn dat onze vereeniging in Maart a.s. haar vijf en twintig jarig bestaan herdenkt. Hiervoor werd een F eest commissie benoemd bestaande uit de Heeren F. Schoevaart, M. Smit, K. L. de Boer en onder geteekende. Op het F eest pro gramma, waarvan nadere bijzonderheden later bekend gemaakt worden, komt o.a. voor een Feest avond in Huize Bellevue op Zaterdag 28 Maart a.s. Wij hebben het genoegen alle werkende-, juniores- en adsp.-leden uit te noo- digen op dezen F eestavond aanwezig te zijn, gehuwde en verloofde leden met hunne dames. Teneinde eenigszins te kunnen bepalen hoe veel invite s aanwezig zullen zijn, is het noodig dat ieder liddie hiervan gebruik wenscht te maken ons liefst omgaande doch uit e r i ij k 15 Feburari a.s. daarvan in kennis stelt. Men gelieve dit per briefkaart te berichten, onder vermelding of men eventueel met echtge- noote of verloofde zal komen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5