r 170 CLUBNIEUWS IV A. F. C. AJAX trotsche harmonie te herdenken waar club geschraagd door goede clubgeest terwijl spel en bestuursleiding zeer voldoende. En na déze overpeinzing het jaar ingezet met een van harte „Proficiat Ajax!" Vrijdag 2 Januari. Trines van Blauw-Wit op lijn 2. En deze mij weten te verteilen binnen enkele maanden Drilling weer in Patria terug. En hoop ZEd. spoedig weer gezond met vrouw en kroost in Amstels veste. Verder het Nieuwjaar voor ondergeteekende vrij slap ingezet en het nieuws voor dagboekje schaarsch. Mij alleen heden opgevallen dat overal athletiek slecht beoefend. Bleek mij namelijk F. C. Altona Hamburg 1157 leden, waar onder slechts vijf die de Athletiekafdeeling vormen! En dit wel treurig voor groote sportclub als Altona. Zaterdag 3 Januari. Het weer zacht doch de regen niet van de lucht. Niettemin het terrein heden dragelijk en in ieder geval bespeelbaar mits vannacht geen over vloed van hemelwater. Even met Koolhaas aan de tele foon, doch ZEd. sinds enkele dagen geen deur uit, daar aan de knie geblesseerd en op dokter's advies volkomen rust. Mr. Grootendorst op het Eeidscheplein en ZEdel- gestr. een dezer dagen bericht ontvangen de sinds en kele jaren sluimerende kwestie met Belasting thans weer opgerakeld en over eenige dagen de zaak verder aan het rollen. Zondag 4 Januari. Gisterenavond bekend gemaakt Spartaan II—Ajax II plotseling uitgesteld wegens droeve gebeurtenis in Spartaan. En hedenmorgen reeds om 9Yi uur naar mijn sigarenwinkelier en benieuwd of consul Hoogland het aangedurfd. Doch constateerde ik tot leedwezen in de etalage het bordje Ajax-terrein afge keurd, hetgeen in enkele jaren niet het geval. Verder alle A.V.B. matches door Mulder c.s. afbesteld daar het gros der terreinen blank staande en eerste Zondag in dit jaar dus voetballoos voorbij gegaan, hetgeen jammer. Maandag 5 Janrari. Vernam heden uit betrouw bare bron het veld gisterenmiddag om twee uur zeer wel bespeelbaar. Evenwel het risquant voor N.V.B.-con- sul tot goedkeuren over te gaan, daar gisterenmorgen veel regen in de lucht. Doch had het aanbeveling ver diend eventueel tot half tien te- wachten en daarna sta tion Dordrecht te telefoneeren indien toestand hopeloos. Thans bruikbare Zondag te loor gegaan en 10.000 per sonen gedesilliisioneerd. Maarten Smit mij heden op de houtbeurs het programma voor 25-jarig bestaan in ruwe trekken verteld en Soiree op 28sten Maart in Bellevue, met luxueus cabaret en intiem Bal, terwijl in den voor middag receptie in American Hotel. Dinsdag 6 Januari. Vandaag het Geeltje in handen en deze courant aangevangen met artikel over Ajax. En dit in verband met ons vijfde lustrum. Men hierover onze Kampioensuitgave geraadpleegd en de soepele pen van Dirk Knegt mij herinnerd aan tal van uitstekende bijdragen van zijn hand in ons blad. Spijt mij ZEd. in laatsten tijd herhaaldelijk in buitenland doch hoop Vlok- kie tegen den tijd van Jubileumfeesten met schitterende bijdrage voor den dag. Verder onze Redacteur in de Kroniek enkele regels aan het adres van zekeren Hr. T. dewelke op eenigszins eigenaardige wijze zich geuit over Grootmeijer's opinie inzake Volksvoetbal. En zeer benieuwd naar het antwoord van bewusten Heer T., de welke leelijk in den hoek gedrongen. Woensdag 7 Januari. Heden 25005 en 23333 opge beld of nog eenig nieuws in zake tournament voor Paaschdagen. Doch beide Heeren in de lappenmand daar Koolhaas zich in België tijdens de Kerstdagen vrij ernstig geblesseerd en onder behandeling masseur. Groot- meijer reeds enkele dagen te bed en dus geen verder nieuws van Paaschmatches. Het Jubileum thans nader en nader en bij geruchte vernomen ook bierfuif op het programma doch wilde dit mij zeer moeilijk voor komen. Distributie op bièrfuif alleen dan doenlijk als gezelschap niet te groot doch in ons geval de zaak moeilijk te regelen. Donderdag 8 Januari. De Kroniek een vervolg op het artikel van Aesculapus en tot heden nog niet ge dweept met zijn beweringen in zake het werk van z.g. bondsartseh. Doch dit vervolg meer in mijn lijn, n.l. waar het geldt opfokken van helpers bij ongeluk ken. Dit toch op onze velden zeer verwaarloosd en steeds de beste hulp geen hulp daar door verkeerd in grijpen menig ongeval verergerd. En het zeker in het belang van alle spelers indien dergelijke lessen spoedig aangevangen. Vrijdag 9 Januari. Vanavond geboortedag van een bekend Ajacied. En dies hedenavond mij persoonlijk met beste wenschen gemeld. Doch mij opnieuw opge vallen, juist daar waar veel Ajacieden komen, dikwijls geen woord over voetbal. Ons met kaart-, resp. domino spel onledig gehouden terwijl geen jota over Ajax. En ons hierdoor wel gelukkig achtende daar dit het bewijs wij nog voor andere zaken dan alleen voor voetbal inte resse. Echter op de tram huisgaande Oudheusden dewel ke blijkbaar van clubavond komende. ZEd. mij achter de hand een schrijven getoond van Ant. Kratky uit Tchè- coslovaquie, waarover binnenkort wel iets uitlekkende. Zaterdag 10 Januari. Het aantal clubbladen met den dag stijgende. En thans ook Alcmaria en het Gooi om z.g. ruilkrantje gevraagd. De Gooische club hier eerst heden mede aangevangen en leek mij de opzet flink. Doch de Redactie zeker voorloopig nog met zorgen te kampen vooraleer veel en goede copy. Het weer uit stekend en zomersche temperatuur zoodat hoop op mooien wedstrijd tegen U. V. V. Van Koolhaas, dewelke j vanavond bij Eckstein, wij morgen Rijnders in plaats van Henk op de centerhalfplaats. Verder de wedstrijd tegen de Utrechtsche Theerandjes voorafgegaan door Ajax-veteranen tegen oudbakken Theerandjes, doch deze laatste aardigheid niet van mij zelf. Zondag 11 Januari. Een schitterende victorie op U. V. V. en voorhoede herinneringen opgewekt aan de dagen van Wim Gupffert en Frans de Haan. Niet min der dan elf goals in het Utrechtsche net terwijl Jan van Heeswijk op miraculeuse manier een penalty uit het doel

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4