\r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 169 "Si tv._ Zooals bekend is itióèrt ieder Ajax-adspirant- lid een bewijs van ouders of voogden over leggen, waaruit Wijkt dat men volkomen instemt met het toetreden van zoon-Iief tot het lidmaatschap van Ajax. Deze maatregel is afdoende gebleken. fh Sommige gevallen zal het noodig blijken, dat de ouders den candi- daat, als hij blijken gegeven heeft van lichaamszwakte, d€ör: den huisdokter laten onderzoeken. j. j. G. Dagboek vaneen voetballer door Blauw-Wit aan te wijzen, geneesheer moet laten onderzoeken, alvorens tot het lidmaatschap te worden toegelaten. Daar de vraag vermoedelijk ook in Ajax aan de orde zal komen, stel ik er prijs op over deze kwestie eenige opmerkingen te maken. Twee zaken dienen scherp onderscheiden te worden, n.l. Ie. Is het gewenscht dat adsp.- leden medisch worden onderzocht? 2e. Is het gewenscht dat dit geschiedt door een genees heer, door de vereeniging aangewezen? Wat de eerste vraag betreft zal een ieder het er wel mee eens zijn dat er allerminst kwaad in steekt om vooraf door een medicus te doen uitmaken, dat een adsp.-lid geen hart- of an dere kwaal bezit, die het voetbalspel voor hem levensgevaarlijk maakt. Zoowel voor den be trokkene als voor de vereeniging is het te pre- fereeren dat zoo iemand aan het lijntje blijft staan. De tweede vraag zou ik echter ten eenenmale ontkennend wenschen te beantwoorden. Wan neer een club den ouders van een a d s p.-l id erop w ij st dat medische keuring gewenscht is, heeft ze mi. haar plicht gedaan. Zoolang er nog zoo iets bestaat als ouderlijk gezag, acht ik boven dien meerder ingrijpen al te vergaand. Het lijkt mij in de laatste plaats de taak van het Be stuur eener voetbalclub om in de rechten te tre- dendie den ouders, en den ouders uitsluitend, toekomen. Een dergelijk ingrijpen in de vrijheid van het individu zou in onze vereeniging bij velen de tegengestelde uitwerking hebben, die men er zich van voorstelt. Wat mij persoonlijk betreft, zou ik, liever dan mij te onderwerpen aan een dwang, die ik goed bedoeld maar on juist acht, mijn kinderen animeeren om af te zien van toetreding. Dat de vereenigings-besturen voor goede kleed- en waschgelegenheden zorgen, dat ze toe zicht houden op het spel van hun jongere leden, dat alles juich ik van harte toe. Maar dal een Bestuur zou treden in den taak, die den ouders toekomt, acht ik een schromelijke overdrijving, slechts geschikt om ons spel in discrediet te brengen. Afgezien van bovenstaand bezwaar moet het zelfs den voorstanders ban verplichte keuring duidelijk zijn dat voorschriften, gelijk zij die wenschenniet door een plaatselijken Bond die nen te worden genomen, en nog veel minder door een enkele vereeniging. Een ,,afgekeurde" die toch wil spelen, zoékt dan zijn ,,heU" immers bij een club in de buurt Verplichte keuring zou dus alleen effect sor- teeren indien ze van den landelijken bond uit ging. ,.:ii Ik hoop dat de N dier landsche Voetbal Bond ons ten allenJtijdè voor een niet-Ne- derlandschen dïvahg zal bewaren. Stelt de A. V. B. er Ipïijs op om op „keurings" gebied tot een uniforme regeling te geraken, dan kan hij goed werk d,ocp ,door een standaard formulier te ontwerpen, voor de inschrijving van adsp.-leden, en wel in dén geest van het inschrij vingsbiljet dat in Ajax lgebruikt wordt. Heeft de A. V. B. jdit gedaan, dan mag hij tevreden zijn. In magnis voluisse sat est! Hoewel er over det onderhavige kwestie ze ker meer in het midden kan worden gebracht, geloof ik het momenteel bij deze enkele opmer kingen te mogen latentriède met het oog op de beperkte ruimte in ons clubnieuws en de vrees voor het redactioneele blauwe potlood. A. KEESING. V»/ Donderdag 1 Januari. -- Mijn eerste werk allen een gelukkig en voorspoedig :1925 te wenschen. En hoop en vertrouw alle leden ook dit jaar eendrachtig „Ajax" voorwaarts te stuwen opdat zij blijve één der meest vooraanstaande sportorganisaties in den lande. Dit jaar wel een belangrijk jaar daar wij over 10 weken ons 25 Jarig jubileum te vieren. Het zeer wel mogelijk dit in

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3