CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX CJl T» Wenken van Reynolds. K. Onze trainer schrijft ons: Wij weten hoe groot voor velen de teleur stelling is nu Ajax I zoo dikwijls verliest, ter wijl wij voor eenige jaren zoo sterk waren. Natuurlijk kunnen wij deze tegenslagen niet geheel aan pech toeschrijven alhoewel wij, gedurende de periode dat ik bij Ajax ben, nog niet zoo'n opeenvolging van ongelukkige wed strijden medegemaakt hebben. Tegelijkertijd echter moeten wij er aan toevoegen dat ver schillende fouten ons team tegenwoordig aan kleven. Tegen S. Y. V., H. F. C. en 't Gooi zijn wij 70 minuten in het veld de baas geweest waardoor wij tot de conclusie moeten komen dat de aanval van ons elftal het zwakke punt is, hetgeen inderdaad dan ook het geval is. Als wij de resultaten van onze 8 gespeelde competitiewedstrijden beschouwen dan blijkt dat wij 15 maal gescoord hebben, terwijl onze tegenstanders eveneens 15 doelpunten tegen ons maakten. Feyenoord, welke club momen teel aan de spits gaat heeft juist v ij f t i e n doelpunten, dus hetzelfde aantal tegen zich, maar de Feyenoord aanvallers scoor den inplaats van 15 goals, 33 goals! Slechts twee elftallen D. F. C. en S. V. V. hebben minder goals tegen namelijk 8 en 11 respec tievelijk. De groote fout, de zwakte van ons team schuilt bij de voorwaartsen, die tegenwoordig te peuterig, te veel op elkaar spelen en daar door het spel „te weinig open" houden. Ver der is het meerendeel dezer spelers te klein, hetgeen een groot nadeel is. Men moet den bal verder niet te lang bij zich houden! Het geheim van een goed binnenspeler is zich steeds zoo op te stellen, dat men hem gemak kelijk den bal kan toespelen en zoo te spelen, dat hij openingen maakt voor zijn medevoor- waartsen. De centervoor moet, wat men hier noemt, doorzetten en daarenboven snel door zetten! Verder bemerk ik den laatsten tijd dat ons binnentrio niets riskeert en men elkan der gaarne de eer laat op de backs toe te stor men, hetgeen onze tegenpartij echter niet verzuimt. Het behoeft geen betoog dat wij, zoolang men deze politiek blijft volgen, gere geld de kous op den kop zullen krijgen. Onze buitenspelers verzuimen dikwijls den bal voor de voeten van de binnenspelers te leggen, m.a.w. goed voor te zetten. De Natris, die dit seizoen zeer snel is, moet veel meer voorzetten. De laatste wil te dikwijls uit moei lijke posities scoren, terwijl voorzetten in deze gevallen geboden is. Beschouwen wij de tegen ons gescoorde doelpunten, dan hadden enkele daarvan zeer zeker voorkomen kunnen worden. Vooral bij 158 ==Sï zijn broer. Reynolds mij de copy voor een artikel voor de kantoorvoetballers en hoop Jack ultimo December behouden in Ajax haven terug. Met Mulder A.V.B. over Gouden Kruis en ZEd. Ajax' voorstel in eerstvolgende Bestuursvergadering voorleggen met alle kans op succes. Dagboekje reeds voor diner afgemaakt, daar vanavond naar Parkzicht, alwaar Commissie van On derzoek inzake klacht tegen scheidsrechter Broek smit en vertrouw Commissie onbevooroordeeld haar decisie te nemen. Woensdag, 28 November. Een dik pak sneeuw en speet mij hedenmorgen mijn overschoenen niet aange trokkén. Met Bosgra over de terreingesteldheid en onze terreinknechts werkzaamheden aan veld III Middenweg moeten staken. Men namelijk bezig veld III in klein Ad- spiranten-terrein te herschapen doch in sneeuwval on doenlijk. Van Koolhaas deze de aanschrijvingen een moment stop gezet daar bij doorgaande sneeuwbuien toch alles voor niets. En alleen bij dooiweer nog iets door te gaan, doch vermoedelijk niet meer dan twintig piocent der wedstrijden. Donderdag, 29 November. Hedenmorgen nog alles be dekt met sneeuw doch vanmiddag fiksche regenbui en witte kleed waarschijnlijk spoedig in pap veranderd. En het zeer wel de vraag R.C.H.Ajax a.s. Zondag doorgang. Doch op duingrond in Haarlem sneeuw door gaans wegzakkende zonder plassen te veroorzaken dus vol goeden moed. Met Tric-trac over festiviteiten op St. Nicolaas-Clubavond en keurig programma gereed. Hedenavond met mijn vrouw hierover en deze hierover nu reeds in haar sas daar dames bij exceptie op club avond geïnviteerd. Vrijdag, 30 November. Vanmorgen Grootmeijer mij de vraag of alle dagboek-copy gereed doch voor vandaag belaas nog niets geboekt. Het blad echter heden ter perse en eventueele nieuwstijdingen dus voor het vol gende nummer op te zouten. En aan deze wensch van Redactie stipt voldaan en artikel besloten met

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 7