No. 21. ZATERDAG 1 DECEMBER 1923 6de JAARGANG. Club-avonden Trainer en Training. I ƒ3 Wij hebben de eer U met Uwe danie uit te noo- digen op onze buitengewone St. Mcolaas-avond op Vrijdag 7 December a.s. in ons Clublokaal „De Poort van Muiden", aanvang acht uur precies. PROGRAMMA 1. Orkest Ajax-marsch. The Shick. lm Hotel zür Grünen Wiese. Der Graf von Luxemburg. Wanah. Henri Delsen. Chanteur Henri Deisen. In z'n wereld-schlager Juffrouw Penne- wip en Juffrouw Groen. Orkest Der Jungste Jahrgang. Wahnah. Mej. Edelenbosch Chanteuse Mej. Edelen- bosch. Met haar ongeëvenaarde Levens-liedjes. Orkest Wenn die Veilchen wieder Spriessen. Als der Herrgott schief die Magdelein. Ach Josef. St. Nicolaas en z'n knecht komen met de Aja- ciden kennis maken. Zijne Hooge Heiligheid zal aan alle Aanvoerders der Ajax- elftallen een aardige surprise aanbieden, (niet één Aanvoerder behoeft voor de zak bevreesd te zijn). Bal onder leiding van Bep Lam (Dansleeraar.) Ajax-Yaz-band onder leiding van DeMnit. Diverse aardige voordrachten tijdens het Bal (de H.H. Kreuger, Pijnappels, Swijnen- burg etc. Verzoeke beleefd niet te rooken. DE COMMISSIE VOOR DE CLUB-AVONDEN. 'b vfr Wij staan aan den vooravond van een moei lijke periodel Alhoewel wij niet ontevreden kunnen zijn over de helangstellngdie door de Ajacieden voor training aan aen dag worat gelegd, meenen wij toch ieders aandacht een moment te moeten vragen voor dit onderwerp, dat toch die be langstelling ten volle verdient. Het geldt voornamelijk de twintig of dertig betere spelers van onze vereeniging, waarvan het meerendeel eenmaal per week in de spikes staat. Het zal dit deel onzer daadwerkelijke le den bekend, overbekend zijn, dat het thans heel hard noodig is te komen trainen. De armzalige zes punten, die wij, wij schrij ven reeds 1 Decembert bij elkaar geschopt heb bent zijn nog niet voor de helft voldoende een behoorlijk figuur in de N. V. B.-competitie te slaan en zullen verschillende spelers als oorzaak ,,pech" noemen, ons wél, het feit wordt daardoor niet veranderd dat wij slechts 6 punten hebben. De manier, de ,,eenige" manier om dat pun- tenaantal te vermeerderen is geregelde oefe ning eenerzijds en anderzijds zich lichamelijk in de beste conditie té brengen door het zich algeheel ontzeggen van geneugten als bijv. alco hol-gebruikt rooken en het bezoeken van soi ree's enz. op Zaterdagavonden voor wedstrijden. Als wij ons een paar maanden die dingen ontzeggen en wij komen zoo vaak mogelijk op

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1