Y iv 134 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Hassink moet zorgen voor doppen onder zijn schoenen. Vanmiddag zat hij telkenmale op zijn derrière de gastheeren na te kijken. Martens gaf slecht aan en was geen schaduw van Martens in den wedstrijd V.O.C. De cap tain was in deze linie de beste. Hij verwissel de tegen het einde met Hassink van plaats. Fons en Couton hadden beter op Gorel, den gevaarlijken man, moeten passen, doch ston den overigens hun mannetje. Of Jan de Boer het tweede goaltje had kunnen houden, daar over liepen de meeningen uiteen. Wij voor ons gelooven, dat het schot te hard en te veel in den hoek zat. In ieder geval, schrijver van deze regelen had het schot zeker niet ge houden, waarmede wij maar zeggen willen niet graag mede te willen doen met de be kende stuurlieden aan den wal. Deze nederlaag brengt ons op de zesde plaats met een moyenne van 0.85. Mooi is het niet en zou ons niet verwonderen als de E. C a.s. Zondag in ons team eens een paar trials liet spelen. Alhoewel wij principieel tegen veranderingen zijn, kan het tegen Eindhoven geen kwaad eens iets te probeeren. Vooral waar het na zeven matches blijkt, dat de ploeg nog voor diverse verbeteringen vatbaar is. j Ledenlijst. j Bedankt: M. Smit, Zwaluwenstraat 23, als werkend lid. Als adspirant lid: C. Pauw en A. Muller. Aangenomen als werkend lid: F. A. Mosman, J. E. den Boer en C. M. Dollée. Als adspirant lid: Q. C. Doon Jr., J. H. Sweering, P. A .Qer- ner. De overige candidaten werden niet toege laten. '4 In verband met het feit, dat de indeeling door de Elftallen-Commissie heeft plaats ge vonden, zal de Enquête-Commissie zoo goed als niemand meer aannemen. Alvorens men dus iemand voorstelt, gelieve men ons even op te bellen. Wij kunnen tot ons genoegen mededeelen, dat wij den bekenden voetbal-official en sportredacteur van de Nieuwe Rott. Cou rant, den Heer Meerum Terwogt, bereid ge vonden hebben voor onze leden een lezing te houden. Deze belangrijke lezing wordt gehou den op Vrijdagavond 9 November a.s. in ons Clublokaal „Poort van Muiden", Linnaeus- straat, alhier. Het is feitelijk onnoodig den Heer Terwogt bij onze leden te introduceeren. Wij kennen dezen specialiteit te goed van de velden als ervaren scheidsrechter, terwijl wij wekelijks in tal van periodieken zeer lezens waardige artikelen van dezen journalist onder verschillende pseudoniemen aantreffen. Wij zijn overtuigd, dat ieder speler dezen avond zal vrij houden en dat een dankbaar audito rium op 9 November a.s. in de „Poort van Muiden" aanwezig zal zijn. De Heer Meerum Terwogt, welke deze week o.a. in België eenige dergelijke lezingen houdt, giet zijn betoog steeds in aangenamen tiant. Behalve een voor de voetballers leer rijke avond, zal het dus ook voor de liefheb bers van een goede causerie een waar genoe gen zijn naar Dr. van Staveren te luisteren. De lezing vangt om 8V2 uur aan. Men wordt beleefd, doch dringend verzocht, tijdens de lezing niet te rooken. Dit mede in verband met het betrekkelijk kleine zaaltje. Een ieder, werkend-, junior- of adspirant lid, dus op 9 November a.s. naar „de Poort van Muiden"! Wijzigingen, aan te brengen in het adresboek van de teneinen van A.V.B.-vereenigingen. Meteoor speelt op het terrein van de Germaan. Vanaf eindpunt lijn 5 ongeveer 20 minuten loopen. Op den Hemweg bij van den Bergh's kistenfabriek le weg rechts (hooge weg) inslaan. Zeeburgia. Bij te voegen voor wedstrijden vastge steld om elf uur vertrekken met Stoomtram van Weesperpoort om half elf. Voor twee uur om half één van de Weesperpoort. Reinwardt. Het terrein is thans gelegen Schagerlaan bij den Ringdijk. R. Claeszenstraat 2. J. J. GROOTMEIJER. Telef. 25005. Secr. j tjt Lezing H. A. Meepum Tepiuogt. i i

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 2