No. 14. WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1923 6de JAARGANG. j Onderlinge wedstrijden 1 I Bestuursberichten I T oegangsprijzen. df raw *7* im: mMM e wM Bij voldoende deelname zullen wij 31 Augustus a.s. (KONINGINNEDAG) op ons terrein onder staande ONDERLINGE athletiek-wedstrijden orga- niseeren. 1. 80 M. hardloopen voor Adspiranten, ook zij die het afgeloopen seizoen adsp. waren; 2. 100 M. idem voor Junioren; 3. 100 M. idem Oudere leden; 4. 100 M. idem Veteranen; 5. 400 M. idem met handicap; 6. 800 M. idem met handicap; 7. Estafette 4 X 100 M. (de ploegen worden bij loting vastgesteld); 8. Sprinten 50 M., drijven met de bal 50 M.; 9. Ver-ingooien 10. Ver-trappen; 11. Ver-springen met aanloop; 12. Kogelstooten 13. Voetbalwedstrijd Getrouwd- versus Onge trouwd elftal. Daar wij eene groote deelname verwachten, zal het noodig zijn reeds des morgens te beginnen. Het ligt dan ook in de bedoeling der Commissie ons twaalfuurtje pic-nics-gewijze op het terrein te nuttigen, hetgeen de gezelligheid niet weinig zal verhoogen; koffie, thee, limonade, broodjes met stoffeering zullen op het terrein verkrijgbaar zijn. Iéder lid kan op ingesloten kaart invullen, waaraan hij wenscht deel te nemen, echter niet meer dan DRIE Athletieknummers. Voor de winnaars is eene keurige collectie prijzen aangekocht. Gelieve ingesloten kaart zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vöör 21 Augustus a.s. te zenden aan M. J. KOOLHAAS, Oranje Nassaulaan 81. Inschrijvingen, die wij later ontvangen, worden onherroepelijk terzijde gelegd. U ontvangt dan zoo spoedig mogelijk ons programma, waarin duidelijk alles betreffende deze wedstrijden staat aangegeven. Vertrouwende dat ieder een steentje zal bijdragen om dezen dag gezellig te doen verloopen, de Commissie J. SCHOEVAART F. COUTON M. J. KOOLHAAS, Secretaris. Ondergeteekende bericht dat alle w.ladsp. leden en o.l. as Zater dag vanaf half twee hunne diploma's in het Bestuurshuisje tegen betaling in ontvangst kunnen nemen. Men wordt er op attent gemaakt dal de oude diploma's niet geldig zijn, terwijl zonder diploma geen toegang mag verstrekt worden. J. OUDBEUSDEN, Penningm. Het Bestuur bericht dat de toegangsprijzen voorloopig als volgt zijn: Overdekte tribunef2. Open tribune f 1.— Staanplaatsen f 0,60 en f 0.40, Jongens f 0.10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1