r De bottertocht CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 91 ZEdelgestr. zich nu tot Raad van Beroep gewend met gedocu menteerd request, doch Mr. G. lang niet zeker wij deze zaak gewonnen daar wij door Hooge Raad misschien te verwijzen naar Rechter voor gewone zaken. Doch onze rechtskundig ad viseur als terrier vasthoudende en goede hoop dit zaakje eindigende in ons voordeel evenals destijds met Concertgebouw. Convocatie voor Algemeene in Clubblad en met beschouwingen Redactie het volkomen eens. Zaterdag 21 Juli. Vandaag mijn vetkaars opgestoken hoe stand van zaken wedstrijd le F.C. Nurnberg-Fürth comb.-Ajax te A'dam op 18 Augustus as. En van Grootmeijer dat deze wedstrijd nu gearrangeerd doch R.C.H. niet van plan Duitschers te ontvangen, daar bedrag voor ver goeding te hoog. En Ajax nu bezig voor wedstrijd te Rotterdam. Name lijk tegen Fijenoord dewelke stevige ploeg en goede partij voor sterk elftal uit Duitschland. Met Seijl- houwer vanavond ook over dezen match en gehoord Blauw Wit op zelfden datum tegen Fürth hetgeen eenigszins duister. Zondag 22 Juli. Gisterenavond Marius Koolhaas op de fiets voorbij. En ZEd. met ega ten onzent 1 thee met koek. Natuurlijk over verschil lende zaken en ZEd. mij een cir culaire, dewelke door secretariaat aan 30 spelers verzonden inzake training. En deze Vrijdag a.s. aan te vangen in de Meer, terwijl voor jongeren andere datum vastgesteld. Heden hierover met Biscuit op terras in Vondelpark en ZEd. van oordeel nu veteranen bij oefenen van de baan en deze niet mede spelen. Doch dit reeds bekend en alleen werkelijke pretendenten voor Ajax 1 op Vrijdagsavonds in training. En de rest maar op veld II een beetje intrappen en hoogkeien. Maandag 23 Juli. Van plan van avond in de leguards doch commis sie-vergadering van Nederl. Cricket Bond bij Haarlem en dus wederom verhinderd voor cricket praktijk. En eerlijk gezegd fanatiekelingen benijd dewelken steeds tijd voor spel op Maandags- en Donderdagsavond. Met onzen voorzitter ter beurze over de W.E.K. en hierover gisterenmor gen in Handelsblad onbegrijpelijk interview, daar hier mij totaal onbekende zaken besproken. Blote mij op het Damrak hierover geinterpelleerd en ZEd. ernstig advies geen 2 afdeelingen van 7 clubs zooals in Han delsblad geopperd doch een afdeeling van 12 of 13 daar kleine af- deeling keren op molen van tegenstanders waarmede volkomen is. Dinsdag 24 Juli. Vanmiddag bij den barbier Desmit en ZEd. van plan voorstel tot wijziging agenda Algemeene Ver gadering en eerst Bestuursverkiezing en daarna zijn voorstellen ter tafel. ZEd. er op gewezen meer succes te verwachten als voorstel besproken vóór Bestuursvergadering, doch Adé hier Hein Delsen ontdekt Urk of een nieuw Kampioenschap van Nederland? tv. blijkbaar geen ooren na en van plan door te zetten. Van Koolhaas dat gisterenavond ten zijnent vergadering met de Heeren Seylhouwer en Balen Blanken en ZEd. van oordeel goed com petitie-program lang niet gemakkelijk. En hiermede volkomen eens daar moeilijkheden mij volkomen bekend. Woensdag 25 Juli. In Trianon vanmiddag Biscuit op het terras en ZEd. mij gepresenteerd aan eere-voorziiter Sport- Club Duisburg, Ruhrort, dewelke ons ieder 2 droge sherrij. En hier wederom veel mondain vertoon en kwam mij voor publiek gelijkend op publiek uit Kurhaus Bad Harzburg, Wij over le F. C. Nümberg, Fürth comb. Grootmeijer mij in ver trouwen R.C.H. en Feijenoord ver zoek afgewezen deze combinatie te ontvangen. Onze secretaris reeds vroegtijdig naar huis daar veel be sognes o. m. met Jaarverslag en ledenlijsten en daarom niet aange drongen op derde borrel, daarvoor deze belangrijke zaken heldere kop noodig. Donderdag 26 Juli. Vandaag een paar Kareis I bij Joop Pelser en met hem over wedstrijd welke onlangs in den Helder. Wij aardige combinatie w.o. Delsen (gebroeders) Pelser (gebroeders); Addicks, Mar tens, e.a. en met 3—1 gewonnen. Ontvangste recht hartelijk en leuke dag dus voor spelers niet onaange naam. Het weer vandaag zeer smerig, waardoor stroohoed na thuiskomst plat op tafel met eenige gewichten op de rand daar misvormde hoed altijd onaangenaam. Met Oudheusden over diploma's en ZEd. met Inspec teur Belastingen doende doch nauw keurige redactie niet vastgesteld. Vrijdag 27 Juli. Vandaag met Biscuit en ZEd. mij een circulaire van „de Centrale" getoond. Deze circulaire over voorstel E.D.W. op de Algemeene van den A.V.B. Deze club van oordeel „De Centrale" zoo spoedig mogelijk op te doeken. Biscuit het volkomen met E.D.W. eens en z.i. in jaren niet zoo'n rommel in den A.V.B. als tegenwoordig. De circulaire veel verband met,, qui s' excuse s' accuse" en hoop deze kongsie nu van de baan. Verder in de Telegraaf programma W.E.K. commissie en deze Heeren in enkele dagen veel en goed werk waarvoor mijn hoed af. Aan de stamtafel 1 ronde van Grootmeijer, dewelke in het cricket Nederl. elftal gekozen doch komt mij voor ZEd. dit seizoen dit feitelijk niet verdient. Zaterdag 28 Juli. Heden Jaarl. Algemeene en een honderd menschen om de groene tafel. Maarten Smit gekozen als tweede voorzitter en Dade thans afgetreden. Doch ZEd. eere-voorzitter en steeds het recht Bestuursvergaderingen bij te wonen, zoodat feitelijk geen Bestuursverlies. De andere bestuursleden herkozen en in de andere commissie vele zelfde gezichten. Verslagen secretaris en penningmeester, volgens oud recept. Vergadering

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 5