Jaarlijksche Algemeene Vergadering op Zaterdag 28 Juli 1923, des middags om 3 uur in de groote vergaderzaal van de „InduStrieele Club" Vijgendam 2—6, Alhier. 8 No. 12. ZONDAG 15 JULI 1923 6de JAARGANG. AGENDA 1. Opening. 2. Notulen vorige vergadering. 3. Jaarverslag secretaris. 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Vaststelling contributie 1023/1924. 6. Rapport Kascommissie. 7. Voorstel van den Heer A. L. DESMIT: Het Clubnieuws verschijne voortaan twee-wekelijks met een vaste verschijningsdag. 8. Voorstel van den Heer A. L. DESM1T de entrée-prijzen te verminderen. 9a. Bestuursverkiezing. Aftredende leden H.D. DADE H.Nzn.; J.J GROOTME1JER; J.SCHOEVAARTen S.TUMP. b. Verkiezing Enquêtecommissie; Secretaris Elftallencommissie; Elftallencommissie; Kas commissie; Athletiekleiders; Afgev. W. E. K en West. District; Afgev. A. V. B. 10. Rondvraag. Het Bestuur: W. F. EGEMAN, Voorzitter. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Indien de vergadering des middags niet wordt beëindigd zal deze des avonds om 8 uur voortgezet worden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1