f7' 75 op wier medewerking die wedstrijden baseeren, öf ieder Ajacied, ieder Amsterdammer, geve zich geheel voor de taak die men hem opdraagt. Dat is hij tegenover z'n club, tegenover de stad zijner inwoning doch ook en bovenal tegenover zich zelve verplicht. Verschillende spelers van Ajax hebben na het glorietijdperk niet datgene gedaan wat men persé doen moet om in vorm te blijven en dat is mede oorzaak van den achteruitgang. Wanneer de physieke kwaliteit ontbreekt is achteruitgang van zelf sprekend, maar voor mij staat evenwel vast, dat niet 't ontbreken van voldoende spelcapici- teiten, doch het ontbreken van de ware geestdrift oorzaak is, dat Ajax in de laatste jaren niet ge geven heeft waartoe zij in staat was. En omdat ik nog steeds meen dat Ajax in 't eerste gelid thuis hoort, daarom heb ik op mijn manier willen opwekken om nu inderdaad alle krachten aan te wenden om Ajax opnieuw te brengen aan de spits van het Nederlandsche voetbal. Er staat zéér veel op 't spel, zoowel vóór dé club als voor de spelers persoonlijk. Er zijn al weer 4 wedstrijden vastgesteld voor het Neder- landsch elftal, behalve nog de te spelen wedstrijden voor de Olympische Spelen te Parijs. Voor de club geldt het te zorgen, dat hoe ook het indeelingsvraagstuk opgelost wordt, Ajax in elk geval bij de upper ten worden ingedeeld. En dan is er nog een Amsterdamsche in zinking! Als Ajax (mèt Blauw-Wit) niet stand houdt, dan is voor duizenden in de hoofdstad de kans op een behoorlijke ontwikkeling als voet baller voor vele jaren verkeken. De onverkwikke lijke verdeeldheid (gevolg van een weerzinwekkend streven naar macht van een aantal personen, wier kwaliteiten geenzins toereikend zijn om als leider op te treden) bij het lagere voetbal in Amsterdam, die dank zij het niet alziende oog van N.V.B. voorloopig maar lustig voortbestaat, en verder het gemis aan aanpassingsvermogen aan de ge wijzigde tijdsomstandigheden van de meeste andere hoofdstedelijke clubs is oorzaak, dat het Amsterdamsch voetbal men achterlijk is dan ooit tevoren. Ajax en Blauw-Wit kunnen nog met eere genoemd worden. Houdt stand Egeman, Seilhouwer, Grootmeijer, Trines en houdt ook gij stand, Pelserianen en v/d Kluften want gij zijt het Amsterdamsch voetbal. En 't voorbeeld wat gij als jaren gegeven hebt en in de eerstvolgende jaren geven moet kan kan alleen die honderden clubjes zonder reden van bestaan, die Amsterdam helaas nog telt, leeren, hoe men in vreugde z'n sport beoefenen moet en kan, kan ook die hardnekkige leiders(!) of hun thans nog trouwe volgelingen, eindelijk doen inzien, dat zij 't Amsterdamsch voetbal den groot ste dienst bewijzen door heen te gaan. Zóó alleen kan de inzinking overwonnen worden en kan 't voetbalspel in de grootste èn belangrijkste stad des lands blijven als voorheen een bron van levensvreugde voor duizenden en nog eens duizenden. Naast die taak die de huidige generatie heeft voor Ajax en voor Amsterdam, komt de opgave die de kopstukken van het Nederlandsch voetbal hebben voor onze nationale sporteer. Onze Nederlandsche voetballers moeten ons de eervolle positie die' ons land op voetbalgebied ioovèle jaren innam Weer terug bezorgen en geen schooner gelegenheid is daartoe dan de Parijsche Olympiade. Mede te mógen helpen om daar het oranje te doen zegevieren, dat moet 't ideaal zijn van alle Hollandsche sportlui. Moge ook Ajax hiertoe kunnen medewerken, moge opnieuw van Ajax een stuwende kracht uitgaan voor 't geheele Nederlandsche voetbal! NEVOH. I Enquête-commissie Teruggetrokken J. H. Otten, Gebr. Gerritsen, Vogel. Aangenomen als w.l. J. D. de Natris, v. Woustraat 25; W. F. Volkers, v. Ostadestraat 180 h. J. B. Hannema, Hoofdweg 120; L. G Lambers, 2e Jan Steenstraat 59111; J. C. v. Willigen, Brederodestraat 17 a111; CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX K- ::*7'

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3