r~ 74 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX verklaarbaar. Dat kon ook geen stand houden. Niet steeds kan de boog gespannen blijven. Maar al zal ik niet willen beweren dat het huidig Ajax na een eventueele degradatie de kracht zou missen zich op te heffen, zooals H F.C., Vitesse, Sparta en Quick gedaan hebben, toch vermeen ik dat Ajax in staat moet zijn en zorgen moet zich bij de leidende clubs te handhaven. „De politieke situatie" is op 't oogenblik van dien aard, dat een bijzondere krachtproef te wach ten staat. Eenerzijds wordt gestreefd naar uit breiding der le klasse hetgeen als een recht- streekscheaanval op het 1 e klasseschap beschouwd moet worden en dan valt er ook een tegen overgesteld streven waar te nemen (een streven dat mijn volle sympathie heeft) om uit de ruim veertig pseudo le klassers die we thans in Neder land hebben één werkelijke le klasse afdeeling van ca. 10 clubs te halen. De zwakke bondsleiding steunt het streven om het le klasseschap naar beneden te halen en de hoofdklasse kan er slechts komen, als de betrokken clubs den moed hebben hun wil door te zetten. Zoo ver zijn we op 't oogenblik blijkbaar nog niet. Maar weet gij Ajacieden wel, dat als er, op basis van de resultaten in 't afgeloopen seizoen ver kregen, thans een hoofdklasse ingesteld moest worden, dat Ajax er dan niet bij ingedeeld kan worden! Blauw Wit wèl. Verder R.C.H. natuurlijk ook en als er nog meer Westelijken bij kunnen komen, dan hoogstens nog Feyenoord en heel misschien ook H.B.S. (resp. 3 en 4) doch in geen geval Ajax. En wanneer nu die hoofdklasse, die eenvoudig onafwenbaar is en die binnen korten tijd toch komt, ondanks mistasten van ons bondsbestuur, ondanks de kortzichtige eigenbelang politiek van de kleine clubs, doch omdat de betrokken vereenigingen die hoofdafdeeling zullen eischen; wanneer die hoofdklasse ingesteld zal worden, dan kunnen daartoe alleen de hoogst geplaatste clubs behooren. Welnu, ik beschouw het als de taak van Ajax te zorgen in de eerstvolgende jaren wederom tot de hoogst geplaatsten te behooren en ik ver meen dat die taak volbracht kan worden, als weer dezelfde geest uit de kampioensjaren over 't elftal en over de geheele club vaardig wordt. Niet alleen enthousiasme en clubliefde moeten den spelers in staat stellen aan die hooge eischen te beantwoorden, doch ook persoonlijke eer zucht. Want als Ajax haar tegenstanders zal over treffen, dan moet dat geschieden door beter spel. Enthousiasme en toewijding, daar zal het ook elders niet aan haperen. Clubs als R.C.H., Feyen oord, Stormvogels en niet te vergeten Blauw Wit beschikken wel over zulk een geestdrift, dat zij gedurende een lang seizoen daarin moeilijk te overtreffen zijn. Doch wèl moeten zij daarin door Ajax te evenaren zijn en dan moet het betere spel van Ajax (ik meen het spel waartoe een eendrachtig en tevens geestdriftig elftal van Ajax in staat is) den doorslag geven. Doch dan moet het ook niet meer mogelijk zijn, dat voortreffelijke spelers met een bijzondere internationale reputatie een plaats verliezen als thans geschied is. Fladden zij de ware toewijding behouden van de kampioensjaren, dan waren zij ook gebleven de uitstekende verdedigers die Ajax en 't Nederlandsche elftal zoo gaarne opstelden. Maar als men voor de vervulling van een plaats in een elftal maatschappelijke bezwaren te berde brengt, dan is het al mis, dan ontbreekt reeds de geestdrift die alle bezwaren overwint, ik buig mij voor de eischen van een gezin, maar ik ontken pertinent dat wat een v. d. Kluft klaar speelde niet binnen ieders bereik ligt. Men moet idealen hebben en desnoods bereid zijn voor die idealen offers te brengen. En als de geestige „Dagboeker" in dit orgaan zegt, dat Amsterdam met 41 door Rotterdam geklopt werd. doch verschillende spelers van Ajax er genoeg van hadden, dan zèg ik dat zulks opnieuw getuigt van een betreurens waardig gemis aan geestdrift. Als zij er genoeg van hebben, komt dat door een te veel. Doch er is lang niet zoo veel ge speeld en bij een dusdanige hitte als in de kam pioensjaren en toen was niets te veel! „Voila", zeg ik met van Dort, Of het bestuur van Ajax weet z'n invloed aan te wenden om te voorkomen dat wedstrijden vastgesteld worden tegen den zin der spelers op

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 2