V r±M n i ai a ijii h u<ii i/mimmj inr±fAt: No. 11. ZONDAG 1 JULI 1923 6de JAARGANG. Bericht i JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING 1 Pas op, Ajax! £//2TEL' 500.-5 Z - -- VP Ondergeteekende vertoeft tot 14 Juli a.s.inliet buitenland. Alle stukken s.v.p. eerst na dien datum aan hem te richten. Dringende zaken af te doen met den Heer M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan81 Amsterdam. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. op Zaterdag 28 Juli 1923, des middags om 3 uur precies, in de groote vergaderzaal van de „Industrieele Club", Vijgendam 26, Amsterdam, VOORLOOP1GE AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen vorige Vergadering. 3. Jaarverslag Secretaris. 4. Jaarverslag Penningmeester. 5. Vaststelling Contributie 1923/(923- 6. Rapport Kascommissie. 7. Voorstel A. L. Desmit. a. „Het Clubnieuws verschijne voortaan twee wekelijks met een vaste verschijningsdag". b. Het Bestuur verminderde den prijs voor de onoverdekte tribune van fl. 1.25opfl. 1. en zorge er in 't algemeen voor dat overige éntreeprijzen op gelijke laagte blijven als die van Blauw-Wit en eventueel andere groote Amsterdamsche Vereenigingen. 8. Bestuursverkiezing. Aftredende leden: H. D. Dade H. Nzn. J. J. Grootmeijer, J. Schoevaart, S. Tump. 9. Verkiezing. Athletiekleiders. Afgev. Westelijk Eerste KI. Westelijk Districte. A.V.B, Enquêtecommissie. Secretaris Elftallericorm Elftallencojnmissie. Kascommissie. 10. Rondvraag. Het Bestuur: W. F. EGEMAN, President. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. vj/ 111 Laat me ditmaal beginnen met een bescheiden woord van repliek. De redactie van 't Clubnieuws meende dat de ware clubliefde wèl gebleven was. In dat geval is het voor een buitenstaander als ik zeer moeilijk om het tegendeel vol te houden, ook al ben ik persoonlijk daarvan ten volle over tuigd. Daarom wil ik voor mij den insider Jan Schoevaart nog even laten herhalenals we willen, heilig willen, dan kunnen we 'n kracht ontwik kelen, waar we zelf verstomd van zullen staan. Maardaar is clubliefde voor noodig en op offering en vooralwaardeering voor eikaars krachten". Zoo denk ik er ook over! Wat op 't spel staat voor Ajax is gauw verteld. De glorie-tijd van Ajax is voorbij en dat is

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1