Amsterdam Groningen lr~ flmsterdam-Groningen 72 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX I Ons Feest Jongens, kom eens even om me heen staan... We hebben feest gehad, een lollig feest en wij zijn het er gloeiend over eens dat het te spoedig 4 uur was, het uur waarop de festivi teiten werden stop gezet. De Feestcommissie heeft een en ander leuk gearrangeerd zullen jelui zeggen. Juist, zoowel Jan Schoevaart als de anderen hebben hun beste beentje voorgezet en verschil lende uurtjes er aan opgeofferd. Maar de man, die het leeuwen aandeel in het werk heeft gehad is Marius Koolhaas geweest. Hij is de spil van de Commissie geweest, de man die een berg werk heeft verzet om de zaak leuk te laten ver- loopen. Met anderman's veeren prijk ik niet gaarne. Jongens, een Zweedsch hoeratje voor Koolhaas! Daar gaat-ie: Heja, heja, heja! JAN GR. In de Sportkroniek lezen wij Vorige nationale kampioenschappen. Met uitzondering van 1914—'15, toen de mo bilisatie een uitzonderingstoestand schiep, is er totdusver reeds 24 maal om het nationale kam pioenschap van den N.V.B. gestreden. R.A.P., de nu al weer geruimen tijd geleden verdwenen Amsterdamsche club, was de eerste, die den titel bemachtigde. Dat was in 18971898 en ook het volgend seizoen was het weer deze club, die voor de tweede maal aan de spits stond van het toenmaals kleine gezelschap voetballers. Aanstonds is dit tweeledig succes gevolgd door een glorie tijdperk voor de H.V.V., die van 1899—1903 on afgebroken vier kampioenschappen achtereen won. In 1904'05 is H. V. V. het weer, evenals in 1906—07, 1909—'10, 1913—'14, dus in totaal 8 maal, een record, dat voorloopig wel niet ge ëvenaard zal worden. Trouwens, de Haagsche suprematie-periode heeft nog langer geduurd. Immers 9 achtereenvolgende seizoenen (van 18991908) zien wij Haagsche vereenigingen aan de spits: H. V. V. 6 maal, H. B. S. 2 maal (1903—'04, 1905 -'06) en Quick 1 maal(1907—'08). Ook een zeer mooi record Dan komt de periode van Sparta, die duurt van 1908 tot 1913, behalve dan in 1909'10 toen H.V.V. kampioen werd. De club van Inter viewer haalde den titel vier maal. En vervolgens hebben we dus, na een Am sterdamsche, Haagsche en Rotterdamsche over- heersching te hebben meegemaakt, een tweetal seizoenen gehad, dat de provincie zich roerde. Willem II en Go Ahead zijn het resp. in 1915—'16 en 1916—'17 geworden. Toen is er de periode van het jonge geslacht aangebrokende Ajaxsuprematie. Dat was wel het beste voetbal, dat er toen in Nederland behalve dan van H.V.V. in haar allerbeste jaren is vertoond. De roodwitte Amsterdam mers hebben twee seizoenen achtereen den kampioenstitel behaald. Weer is er toen een provinciale overheersching gevolgd. Immers achtereenvolgens zijn de Noor delijke kampioenen (Be Quick 1919- '20); die van het Zuiden (N.A.C. 1920—'21die van het Oosten (Go Ahead 1921—'22) er in geslaagd den landelijken titel te bemachtigen. En nu in het 24ste jaar, dat er om gespeeld is, is voor de eerste maal een club in Haarlem het geworden: de R.C.H., die reeds in het tweede seizoen, dat zij in de le klasse speelde het zoover heeft gebracht. Op haar is het motto van toepassing: „wat training vermag!" Op 30 Juni a s. Zaterdagsavonds om 7 uur wordt op het fljax-terrein gespeeld Alle Ajax-leden vrij entree tegen betaling van belasting aan het gebruikelijke loket. Steunt het Olympisch Fonds 1928

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 8