Mi*:1 »7a1 ÏRH5I ï*I*3 i IM No. 8. DINSDAG 15 MEI 1923 6de JAARGANG. De inleiding van het artikeltje: „Pas op Ajax", waarop de Heer Hoven in ons 1 Juni-nummer terugkomt, heeft de gemoederen in onze ver- eeniging in beweging gebracht. Wij hadden dit vermoed omdat wij met zekerheid wisten, dat er nog fut genoeg in onzen club zit om met ver eende krachten het verloren terrein te gaan her winnen. Het is vanzelf sprekend dat een vereeniging niet jaar in jaar uit, het kampioenschap kan be halen. Daarvoor moet de boog te gespannen zijn en dit zou snuikend zijn voor het verenigings leven, waarbij wij ons niet alleen ten doel moeten stellen het behalen van het kampioenschap van Nederland. Wat wij wel moeten bereiken is de kracht, het entrain om nooit gevaar te loopen voor degradatie, waarbij wij als afschrikwekkend voorbeeld het degradeeren van A.F.C. en V.V.A. voor oogen moeten houden. Ajax met haar groot ledental, waaruit tal van uitstekende krachten gerecruteerd kunnen worden, met haar uitnemende speelvelden, met de be schikking over een uitstekenden trainer, zal in dat opzicht zonder veel moeite nog jaren lang onder de upper-ten in de Nederlendsche voetbalwereld gerekend kunnen worden, mits de leden slechts hun plicht doen tegenover onze organisatie. Die plicht bestaat hierin en dit is speciaal voor onze jongeren zich spelkwalitatief te ontwikkelen en zich zooveel mogelijk onder leiding van onzen coach te stellen. Hierover hadden wij het ook dezer dagen met Reynolds, die zich volkomen bewust is van het gevaar dat dreigt uit onvol doende training en slapte der jongeren op dit gebied. Inderdaad is momenteel door alle lagen onzer vereeniging heen op dit terrein een terug gang te bemerken. Het gevolg van een en ander is dat wij de vorige week van een jonge vereeni ging als „de Stormvogels" een gevoelige les kregen, die hopelijk die goede zijde zal hebben dat wij „wakker" worden.' Thans moet alle hens aan dek! Voor een doelmatige training te begin nen met 15 Juli bijvoorbeeld moeten een dertigtal spelers in actie, waaruit dan met September het eerste elftal kan geformeerd worden. Deze oefenin gen moeten grondig zijn en ieder, die zich hiervoor beschikt stelt, moet onvoorwaardelijk de voor schriften van onzen cöach nakomen. Tien tegen een dat Ajax dan in September a.s. een ploeg in het veld brengt, waarop wij trotsch kunnen zijn. Verder moeten de jongeren reeds nu het verant woordelijkheidsgevoel hebben binnenkort op de bres te moeten staan voor het rood-witte vaandel. M.a.w. eveneens in training en zich voor de groote taak voorbereiden! Laat de stem van het Ajax-Bestuur niet zijn, die eens roepende in de woestijn. Als parool geldt vanaf heden: In training! Alle hens aan dek! J J ön

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1