tT= 46 dat geen enkele poging ongemoeid gelaten mag worden om te blijven behooren tot de allereerste vereenigingen des lands, ja sterker om de leidende positie uit de gloriejaren zoo spoedig mogelijk te heroveren. En weer wil ik even iets citeeren uit m'n stukske uit de kampioensuitgave: „De omstandigheden waarin de vereeniging thans verkeert, zijn van dien aard, dat den leden eenvoudig alles geboden kan worden, maar juist daarom beschouwe men het ook als een bijzonder voorrecht, lid te zijn van een dergelijke organisatie en verlieze men niet uit het oog, dat het thans zaak is met alle energie daarnaar te streven, zich op het hoogst eervolle standpunt, wat thans bereikt is, te handhaven. We weten zeer goed dat de huidige glorie niet steeds aanhouden kan; niet ieder voorjaarkan de kampioensviag ontplooid worden. Maar wèl kan daarvoor gezorgd worden, dat Ajax steeds een plaats, een voorname plaats ook, blijft innemen onder de eerste vereenigin gen des lands. Het is de taak van 't bestuur het vereenigingsleven steeds in de juiste banen te leiden en een kameraadschappelijke geest aan te kweeken, doch 't bestuur is in deze niet almachtig en het moet kunnen rekenen op de volle enthousiaste medewerking van alle leden". En thans 5 jaren later denken we aan de moeilijke jaren die volgen en we stellen aan het huidige Ajax de vraag: kan de club inderdaad op de volle en enthousiaste medewerking van alle leden rekenen? Zijn allen zich voldoende bewust van de plicht die zij hebben tegenover de mooie traditie der club? In heel de Nederlandsche sport- beweging, tot ver over onze grenzen zelfs, boe zemde de naam Ajax respect in. Niemand durfde gelooven Ajax te kunnen weerstaan om van over winnen niet te spreken. Maar... is het mogelijk, dat thans het oogenblik gekomen is, dat er door Ajax wedstrijden gespeeld worden, waarbij iedereen overtuigd is, dat Ajax gaat verliezen? Ziet, dat acht ik in geen geval noodig en als het zoo ver gekomen is, of weldra zoo vèr komen mocht, dan ben ik van meening, dat de oorzaak daarvan te zoeken is in tekortkomingen, die voor komen hadden kunnen worden, dat zulks alsnog kan. Het lijkt me niet ondienstig die oorzaken eens na te gaan. NEVOH. Onzen medewerker Nevoh, die sinds het ont staan van ons blad tal van lezenswaardige artikelen voor onze lezers schreef, geven wij gaarne ditmaal den kop van ons nummer. En wel voor dit be langrijke artikel, waarvan wij het vervolg met be langstelling tegemoet zien. REDACTIE. Tp Enquête-commissie j ?jr j In ons e.v. nummer worden wederom verschil lende leden voor het nieuwe seizoen gepubli ceerd. Men doet echter beter met het voorstellen van nieuwe leden te wachten tot na sluiting van het seizoen. J. GROOTMEIJER, Secretaris. 1^1 Cricket j -$• j Het aantal candidaten dat zich opgaaf voor het cricket-spel is zeer gering. Ook dien speiers, die het spel kennen en reeds gespeeld hebben wordt verzocht zich op te geven als men denkt te gaan spelen. Wij krijgen anders geen goed overzicht van het aantal spelers. Opgaven s.v.p. voor 10 Mei a.s. aan ondergeteekende. Reijn. Claeszenstr 2. J. J. GROOTMEIJER, Telefoon Z. 5005 Secretaris, I i Clubbericht. j j Bedankt als lid: F. Th. v. Voorst. Gerehabiliteerd: A. B. v. d. Esch, M. Nijkerk, S. Arnold. HET BESTUUR. Dagboek van een voetballer 7^ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zondag 15 April. In de laatste 10 jaren in April steeds druk met voetbal. En zoodoende nooit gelegenheid voor bezoek aan bloembollen. Doch heden niets belangrijks en Utrecht ook al niet veel interesse. En Maarten Smit van hetzelfde idee; zoodoende invitatie aangenomen van ZEd. om autotocht naar den Haag door bollenlanden. Mij opgevallen veel Ajacieden onderweg en o.a. Hein Brokmann in schitterende wagen voorbijgereden. In den Haag A.D.O.—V.U.C. ïn vogelvlucht doch met 70 K.M. snelheid voorbij en naar Scheveningen waar reeds veel geparadeer op boulevard

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 2