SCHUTTINGVLAKTE *1 voor Reclame doeleinden te huur iv.. _S\1 Dit mooi's moet op de pijnbank! Arm Ajax! Daar gaat je goeie reputatie! In 'n vloek en 'n zucht worden we verhoogd naar de „Corinthians". Mis, mijnheer R., 't spijt me pyramidaal, doch je bombardeert m'n goede „Volks-Ajax" naar de verkeerde sfeer. Wij stellen prijs op ons zuiver alleen zuiver sportief principe. Voetbal voor alle standen! Ajax-voetbal voor alle standen. Rood en Wit is open voor iedereen, mits het dan ook in de werkelijke beteekenis eerste-klas- menschen zijn, dielet op dear Mr. Rgerecruteerd kunnen worden uit alle rangen en lagen des volks Zeg eens, waarde heer R., weet ge heusch niet, dat ge op weg zijt ons, d.w.z. Ajax, 'n prachtig brok amusement te ontstelenDóór die „verhooging", die ge ons wilt laten doen! De z.g. insinuatie „Ajax-volksclub" is nu al jaren 'n heerlijk pleziertje voor ons geweest. We hebben er „en petit comité" onnoemlijk veel ge noeglijke oogenblikken om beleefd, dat wij, Ajax, voor 'n „volks"-club (in de beteekenis van tegenvoeter van het Corinthians-type), aangezien worden. Wel, ik zei 't al: Ajax wil juist de volksclub wezen. We gaan er trotsch op het te zijn! En nou gaat ge ons dat pretje afstelen! Foei! Hier in de Meijerij treft me dat, als 'n sarrig speldeprikje. Zoudt ge ons waarachtig willen indeelen bij de „anderen", die 't „savoir vivre" al heel slecht schijnen te verstaan Heavens! Mr. R. Spaar mij, spaar Ajax. Spaar de goede, echte volksclub, open voor iederen werkelijken sportieven voetballer ('t zij wambuis of yersey)! Ajax Bestuurderen Gooit nimmer Uw roer om! Uw standpunt is 't juiste! Alle standen-gekrakeel (in mijn vorig nummertje spotte ik er wat mee) is sportief bekeken, mis, miserabel. Wat zeg ik: Misselijk! i Nederland— Frankrijk Bestellingen op plaatskaarten voor dezen wed strijd worden niet meer geaccepteerd. Geen post wissels meer aan ondergeteekenden zenden. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. I Correspondentie VLOKK1E. Natuurlijk, ik ben het eens. 't Is treurig; nu weer Edward Hamel a.s. officier bij het Nederlandsche leger! 't Moest niet magge! CHARLES. Het is aardig geschreven maar te scherp. Er is al gezegd dat het woord Corinthians op ons werkt als een roode lap op een stier. Geloof jij het? VERSLAGGEVERS. Verslagen s. v. p. voor 13 Maart in ons bezit. C. G. te A. Je artikel over unfaire practijken is ons te machtig! Nadere inlichtingen bij J. OUDHEUSDEN - Zeilstraat 40 22 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX zich de symphatie van voetbal-Holland heeft verzekerd. Doch de clubs, die zich tegen beter weten in, op het krankzinnige standpunt stellen plotseling te select te zijn voor tegenstanders als Ajax en Feijenoord e.a. slaan in deze materie een figuur als een gieter. En daar zal ieder, die op de hoogte is van de Neder- landsche Voetbalgeschiedenis, het volkomen mede eens zijn. Misschien vindt U meneer de Redacteur aanleiding deze regels als een „stem uit het publiek" in Uw blad op te nemen. R.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 6