Steunt het Olympisch fonds 1928! j Het volgend nummer. j j tJt I Mededeeling I CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Een groote Zeeuw plaatste zich achter het stukje leer en gaf een schot in de richting der goal-hoek. Doch niet zoo hard of onze goede keeper kon nog juist den bal stoppen. Doch het bleek slechts uitstel van executie. Wel vochten wij als leeuwen, doch plotseling, 5 minuten voor tijd, stormde de centre-voor hard op ons doel af, een fout vanneen geen namen noemenen onder het gehuil van het publiek knalde hij onhoudbaar de kogel in het doel. 2—2. Even was er een moedeloosheid te constateeren in onze ge lederen. Tegen 11 man, dat gaat nog, maar om het tegen 20 man te kunnen bolv/erken (11 spelers plus scheidsrechter is 6 en grensrechter is 3), ja daar moet je meer voor kennen dan voetballen. „Nog 3 minuten mannen, vasthouden lui, de beker zal en moet naar Mokum gesleept worden, hoor. Het gaat nu er op of er onder!!!" En ja hoor. Zoo waren deze woorden uit mijn mond of Schetters stevende met een groote vaart op het vijandelijke doel, met Smit op de lijn naast hem. Daar aangekomen, zet hij den bal voor, de back begaat een reuzen blunder en onder geweldig enthousiasme der Ajacieden joeg Smit den bal keihard langs den Zeeuwschen keeper heen in het net. Net bijtijds Joop, want een minuut later werd er tijd gefloten. Wel was het een teleurstelling voor Middelburg, want achteraf gehoord, hadden ze er geen oogenblik aan getwijfeld of de beker zou in Middelburg blijven Helaas Ajax kwam, zag, en overwon. We kunnen evenwel tot ons genoegen meedeelen, dat de eerste kennismaking met de „Middelburgianen" zeer is meegevallen. Het zijn niet alleen ronde Zeeuwen, zoodat je je er direct thuisgevoeld maar bovenal faire sportslui. (Dat klopt niet geheel, zie boven Red.). Wel is waar begonnen enkele onzer te mopperen, toen Middelburg, de strafschop wilde benutten, doch wat zouden ze zelf gedaan hebben, wanneer ze in een dergelijke positie verkeerden. Mijn opinie is, laat nooit een geboden kans onbenut. Resumeerde kunnen we dus zeggen dat deze toer qua spel en gezelligheid zeer goed geslaagd is, zoodat we vol verlangen het volgend jaar tegemoet zien, teneinde de vriendschapsband, die heden gesmeed is tusschen ons en de Zeeuwsche jongens en vooral niet te vergeten onze lieve Zeeuwsche Vriendinnetjes (zooals Madeleine bijv.), nog hechter te klinken. We zouden nog wel kunnen memoreeren, dat we, evenals 2 jaar terug, in Vlissingen weer een Ajax-step, wals en foxtrot, gedaan hebben, en dat we op de „home-weg" de beker eenigszins ingedronken hebben, (niet waar mijnheer Serieus? alle uren 1 eetlepel), maar dan zou ik misschien uit de school klappen en daarom ben ik er sterk voor, spreker is zilver, zwijgen is ook niet altijd goed. Tot slot wil ik allen, die getracht hebben, dezen toer zoo gezellig en aangenaam te doen verloopen. dank zeggen voor hun medewerking, waarvoor zeker een woord van dank toekomt aan onzen leider. De Kerstdagen zijn reeds achter den rug, de herinneringen daaraan zullen echter nog langen tijd in ieder's geheugen be waard blijven. En we hebben de beker; hadsi la batsi fidel di knots, nee 't is anders, een volgende keer over, tabé. JOOP. Gehuwd J. P. J. BLIJBOOM en ALF1NA KONING. Onze hartelijke gelukwenschenAlhoewel de Heer Blijboom reeds in den loop van December in het huwelijk is getreden mee- nen wij dit in dit nummer toch nog te moeten publiceereu daar mededeeling in ons vorig nummer abusievelijk is weggelaten. Onze verontschuldigingen Het e.v. nummer verschijnt Maandag 15 Januari a s Copy moet uiterlijk 12 Januari in ons bezit zijn om voor plaatsing in aanmerking te komen. S.v.p. papier aan één zijde beschrijven. Verslag gevers worden hierbij opgewekt van hunne elf tallen geregeld verslagen te zenden. Deze worden geregeld opgenomen en alleen in uiterste gevallen, ais er copy t,e veel is wat hoogst zelden gebeurt, niet geplaatst. Binnen kort zullen wij van ver schillende elftallen foto's in het blaadje opnemen. De fotograaf is reeds bezig met zijn opnamen. Ook zijn wij in onderhandeling om eenige leuke teekeningen op te nemen. REDACTIE. Het Bestuur maakt er nogmaals op attent dat op order van den Inspecteur der Belastingen kinderen geen vrij entree hebben. Wij zijn ge noodzaakt de toegang te weigeren waarvan men nota gelieve te nemen. HET BESTUUR. EERSTE ELFTAL. W. Addicks. J. de Boer Jr Th.J. F. Brokmann. F. Couton. H. Delsen. E. Hamel. H. Hordijk. A. J. de Kruyff. Joop Pelser. V. Pelser. F. R. Rutte.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 7