WOENSDAG 1 MAART 1922. Identiteitskaarten i I Ons Clubblad 1 NederIand=Denemarken 'AlÜFI«; iV*IMMJiTMZ&tk Ondanks onze talrijke berichten en nauwgezette controle speelde j l. Zondag toch een lid mededie geen identiteitskaart in zijn bezit heeft. Deze over treder is aansprakelijk voor de ons op te leggen boete! Nogmaals dringend verzoek aan spelers, die in den A. V.B. uitkomen, ons te berichten indien men nog niet in het bezit van een identiteitskaart is. Heeft men de kaart verloren dan is eveneens omgaand bericht noodig. f J. GROOTME1JER, Secretaris. ZlC. De door het Ajax-Bestuur gehouden enquête inzake de eventueele weder-verschijning van ons orgaan had tot resultaat dat i ió leden zich uit spraken voor weder-uitgave van de courant. Niemand verklaarde zich tegen het uitgeven van het Ajax-Clubnieuws zoodat als vaststaand kan worden aangenomen dat bijv. vanaf i5lVlaartas. de leden het blaadje iedere 14 dagen in hun brievenbus kunnen vinden. Ofschoon nog niet definitief is vastgesteld welke Bestuursleden de nieuwe leiding zuilen geven aan het cluborgaan, waar een en ander eerst a.s. Vrijdagavond in de Bestuursverg. zijn beslag zal krijgen, meenen wij enkele leden die ons ter zake inlichtingen vroegen, gerust te moeten stellen. Het blad zal weder verschijnen en wei zoo spoedig mogelijk. V«< vlr De datum van dezen wedstrijd is vastgesteld op Maandag 17 April as. (2en Paaschdag) in het Stadion ie Amsterdam. Het Ajax-Bestuur zal, in verband met de mededeelingen van den N. V. B., de volgende regeling treffen. Aanvragen om entreekaarten moeten uiterlijk 15MAART 1922 in het bezit van ondergeteekendezijn. Ieder werkend lid kan 2 plaatsen bestellenmits het bedrag per postwissel vóór 15 Maart wordt overgemaakt. Er kan evenwel NIET gegarandeerd worden dat de gewenschte rang geleverd wordt. De prijzen der plaatsen zijn: (met inbegrip van 20°/q Sted. belasting en 70% ten bate van het Fonds Olympische spelen): A. Overdekte tribune middenvakken f 7 20 B. „I zijvakken 6.- C. Paddock6 D. Open tribune middenvak 4 80 E. zijvak3.60 F. Staanplaatsen langs het veld 1.80 G. achter de goals 1.20 H. Jongensplaatsen 060 Adspirant-leden wordt er op attent gemaakt dat deze alleen plaatsen voor sub H kunnen bestellen. Postwissels ivelke na 15 Maart a.s. inkomen worden terzijde gelegd. De bestellingen worden verder op volgorde van binnenkomst der postwissels geboekt in verband met te verwachten teleurstellingen, daar de bond waarschijnlijk niet alle bestellingen zal kunnen uitvoeren. Ringplaatsen worden niet verkocht daar deze voor officials beschikbaar gesteld worden. /liÉi

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1922 | | pagina 1