-J\ (rz CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 167 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. (L. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. die zich schuldig maakten aan zomer-voetbal. Met 'n aestetisch woord heette dat „zweetvoetbal." Sinds hebben we veel geleerd. Onder meer dat achter de zomersport heel dik- wijks iets anders stak dan de behoefte tot lichame lijke oefening. En vooral, dat het vechten tegen de bierkaai is, om te sputteren tegen zamervoetbal. Je kunt echter 'n gevoel van ironie nauwelijks onderdrukken, als je ziet hoe nu de bonden zelf door dik en dun heen zomerwedstrijden arran- geeren. Althans de Amsterdamsche Voetbal Bond heeft den smaak te pakken. Geen wonder, het is finantieel 'n prachtige gooi geworden, die serie „internationale" stedenwed- strijden, en het moet eerlijk gezegd, dat ook in sportieven zin de onderneminggeslaagd magheeten. Geen mensch maakt ons echter wijs, dat deze voetbaltournooien uitsluitend plaats vinden om de sportieve gevoelens te bevredigen. Welk verstandig mensch en de flinke kop stukken van den A V. B. mogen we daaronder toch zeker rekenen denkt in deze snikheete zomerdagen aan voetbal. Het is al mooi genoeg, dat we tot eind Mei met onze kampioenswed strijden zitten. Dan moet het ook uit zijn. Wij zagen op Vrijdagavond, 15 Juli, in het Stadion, de Weensche combinatie zeer onverdiend verliezen. Deze buitenlanders vormden inderdaad 'n fraaie ploeg, waarvan 'n respectable kracht uitging. Het is dan ook buitengewoon verdienstelijk van onze Amsterdamsche spelers, dat zij er in geslaagd zijn dank zij zeer actief ingrijpen op het gun stige moment te overwinnen, maar wij kunnen onmogelijk beweren, dat het mooiste spel aan Amsterdamsche zijde was. Met name de tactiek van de Weeners was beslist superieur en niet dikwijls hebben wij een ploeg gezien, die zoo enorm varieerend ten aanval trok. Het verband tusschen middenlinie en voorhoede was tusschenbeide zoo „af", dat het ons verwon derd heeft, hoe 'n ploeg met dergelijke capiciteiten ten slotte niet in staat bleek de kroon op het werk te zetten, zelfs tegen 'n puike verdediging als de Amsterdamsche. Inderdaad het trio Schindeler, Pelser, v.d. Kluft moet met eere genoemd. Doch het geheele Amsterdamsche elftal heeft medegewerkt aan de overwinning. Van voor tot achter werd gewerkt, alsof ik weet niet wat van de zaak afhing. Natuurlijk als gevolg van den krachtigen en onafgebroken tegenstand. Het spreekt, dat we bizondere aandacht hebben besteed aan het Ajax-contigent dat deel uitmaakte van „all Amsterdam." En tot ons genoegen voegen we hieraan onmiddellijk toe, dat Jo Pelser, Fons Pelser, Henk Hordijk, Jan de Natris. Hein Delsen en last not least Jan van Dort, alle zeer ver dienstelijk hebben gespeeld. Vooral Jo Pelser, van wien den laats ten tijd niet meer zoo grooten roep uitging, heeft in dezen wedstrijd bewezen, dat hij zich nog duchtig kan doen gelden. Geregeld zat hij midden in het spel en waar de bal was, zag je Joop. Dat zegt genoeg. Fons liet 'n paar van zijn bekende hardnekkige staaltjes verdedigingsvoetbal zien. Hij en de stoere van der Kluft vormden 'n ideaal back-stel. Ook in den aanval zag je steeds de roodwitten. Het eerste doelpunt was 'n zuiver „Ajax-goaltje" van de Natrisvan Dort. Keurig gespeeld, hoorl En zoo zouden we kunnen doorgaan. Nog eens: de wedstrijd was'n sportief genoegen en de duizenden en de duizenden, die dezen avond in het Stadion doorbrachten, hebben volop vol. doening gehad. Dat is de mooie kant van de medaille. Over de keerzijde zwijgen we nu.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3