{r~- Zomervoetbal. 166 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX elftal in de competitie en in den vreemde, be sprak de meer en mindere successen der lagere elftallen en wees dan op de gunstige finantieele toestand van onze vereeniging. Hij wekte tenslotte tot eendrachtige samenwerking op. De notulen der vorige Jaarvergadering, opgemaakt door het duo KoolhaasJ. Schoevaart, werden ongewijzigd gearresteerd. De jaarverslagen van secretaris en penning meester werden met veel bijval ontvangen. Wij stippen o.a. aan, dat het aantal leden stationnair bleef. 1919/20 w.l. 330 adsp 1. 58 o.l. 506 Totaal 894 leden 1920/21 352 45 493 890 leden. Cv De achteruitgang van 't aantal ondersteunende leden is nog immer een uitvloeisel van het Besluit der Algemeene, om den aanvoer der o.l. voor- loopig stop te zetten. Gezien het uitnemende stelsel der terreinkaarten, d.w.z. seizoendiploma's, wordt geadviseerd deze toestand te bestendigen. Inzake het beoefenen der athletiek werd langdurig stil gestaan en de weinige animo betreurd, die er bij de leden voor deze nuttige tak van sport bestaat. Over de overgang van Watergraafsmeer naar Amsterdam schrijvende, herdenkt de verslag gever twee' figuren, nl. Burgemeester de Wit en In specteur Biere, die noode op de velden in de Meer gemist kunnen worden. Een hartelijk afscheid weer klinkt in het rapport aan de naar verre gewesten ver trokken leden Piet van Os, Frits Schoevaart en J. Bosch. Het succes van de verschillende bekende Ajax- internationals wordt eveneens besproken. Langdurig wordt dan stilgestaan bij de prestaties der in de competitie spelende twaalf elftallen. Resumeerende komt de schrijver tot de slotsom, dat officieel 171 maal een Ajax-elftal in het veld kwam. Hiervan werden 72 matches gewonnen, 20 maal werd gelijk gespeeld en 79 ontmoetingen werden verloren, 349 doelpunten werden door ons en 335 goals tegen ons gescoord. Het aantal punten was 164. Gemiddeld komt de schrijver tot 0.96 per wedstrijd, waarover hij niet optimistisch gestemd is. Wij noteerden slechts eenige bijzonderheden uit het lijvig rapport van den scribus. Het verslag eindigt met een opwekking tot veel goeds in het komende seizoen. Ook het verslag van den penningmeester was zorgzaam samengesteld en oogstte veel applaus. Minder gewenscht komt het ons voor, de ver schillende cijfers in ons blad over te nemen. Wij kunnen volstaan met de mededeeling, dat het Ajax finantieel zeer fortuinlijk gaat. De jaarlijksche contributie voor w. 1. werd wederom op f8 vastgesteld. Het rapport-kascommissie 1919/1920 werd voor gelezen en de penningmeester gedecharcheerd voor dat seizoen. In het Bestuur werd een wijziging gebracht. Men verkoos nl. als commissaris het lid der Elf- tallen-commissie, den heer M. Smit, terwijl de heer J. Pelser niet werd herkozen. De voorgestelde Regl.-wijzigingen gingen niet snel onder den hamer door. Herhaaldelijk werd bij diverse punten stilgestaan en eerst tegen elf uur des avond was dit punt behandeld. De ver schillende commissies werden benoemd, zooals deze aan het hoofd van het blad zijn afgedrukt. In het bijzonder memoreeren wij de verkiezing van een nieuw leider der Athletiek-afdeeling, nl. den heer M. Smit, die hopenlijk meer succes moge hebben dan zijn voorgangers. Punt II, het uittrekken van een bedrag voor liefdadige doeleinden, lokte eveneens nog een stevige discussie uit. Men besloot tenslotte f 3000 te storten voor verschillende liefdadige doeleinden. Na de Rondvraag, waarvoor ongeveer een tiental leden wareu ingeschreven, sloot voorzitter Egeman de door ongeveer tachtig leden bezochte Jaarvergadering. Wij hadden niet minder dan zeven uur vergaderd en 'twas meer dan welletjes 1 I j Mixeö-Pickles. j In principe zijn we allemaal tegen overdrijving van wat we gaarne noemen „onze" voetbalsport, 'n Paar jaar geleden schreven we nog felle artikelen. De sportpers zocht in de vocabulaire naar hatelijke woorden om de bonden en vereenigingen te treffen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2