S. SWAAP f SPORTNIEUWS l De Zwitsersche toer. 1^1 j j Boscn. I i Prijsraadsel. SIGARENMAGAZIJN. CENTRAAL BUREAU VOOR TELEFOON 0510. NIEUWE HOOGSTRAAT 36 AMSTERDAM. 164 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX heeft onze vertegenwoordiger op de District vergadering, zooals te voorzien was weinig succes gehad met zijn geopperde bezwaren. Nog steeds is het spreekwoord van toepassing dat het van anderman's leer goed riemen snijden is en ons voorstel kelderde dan ook al was het met ge ringe minderheid. Waar verder de Zuid. Districts vergadering, de Oostelijke en Noordelijke verga deringen uitspraken het voorstel van den N.V.B. te steunen, ja zelfs Be Quick, N.A.C. en Go Ahead blijkbaar niet hebben geageerd tegen het N.V.B.- voorstel, werd dan ons op de Algemeene van den N.V B. geen verdere poging gedaan en ging het voorstel onder de hamer door zonder debat. Kos telijk wordt het intusschen als Ajax het a.s. seizoen nu eens geen Afd-kampioen wordt! We zullen dan atwachten of de Districtskampioenen zonder eenig piotest genoegen nemen met dit besluit, waartegen niet veel maar alles te zeggen is! Overigens verliep de Algemeene zonder voor Ajax's belangrijke zaken en meenen wij voldoende over deze Jaarvergadering gezegd te hebben. Ons plan om verschillende kritieken uit Zwit sersche bladen in ons Clubblad over te nemen laten wij ditmaal varen. Om de eenvoudige reden dat hieruit weinig nieuws te putten valt. Alle bladen als de Zürcher Zeitung, Schweiz-Fussball Zeitung, Sport enz. enz. vermelden ongeveer het zelfde. Het eene blad schrijft met meer lof dan het andere, maar de totaalindruk is dat men in Zwitserland zeer tevreden is over de prestaties van Ajax. Waar de spelregels in Zwitserland ietwat anders zijn vastgesteld dan in Nederland schrijft men in enkele organen dat het Nederlandsche spel etwas grob« was, in andere bladen is men daar entegen vol lof over het berekende en doortastende spel van het Amsterdamsche elftal Zelfs wordt met klem in enkele organen aangedrongen de spelregels in Zwitserland te wijzigen, zooals deze in anderelan den van Europa van kracht zijn. De bekende rechts back van het Internationale Zwitsersche elftal Funk is zelfs van oordeel dat de Zwitsersche voetballers zich ten spoedigste zullen moeten aanpassen aan de Internationale spelregels, om niet op den achter grond te geraken. De totaal-indruk, die wij van de kritiek in Zwitser sche bladen kregen, is zooals gezegd dat men over het algemeen met veel genoegen kennis gemaakt heeft met het Ajax-voetbal en dat men ons in komende jareji als welkome gasten op de Zwitsersche velden zal ontmoeten. En dat is voor ons een voorname factor! Ajax is thans goed geintroduceerd bij de voetballers in Zwitserland, waardoor het de orga nisators voor toeren in latere jaren gemakkelijk zal zijn den aangeknoopten vriendschapsband te be stendigen. Wij voorzien na dit aanknoopingspunt nog tal van jaren succesvolle toeren naar het hoog gebergte, waarbij de spelers niet alleen van goede sport maar tevens van de ongeëvenaarde natuur van het wondervolle Zwitserland zullen genieten. Het zij zoo! Hl. Een onzer verdienstelijke leden, n 1. de Heer J. J. Bosch, die gedurende meer dan tien jaren met succes in Ajax-elftallen speelde, vertrok dezer dagen naar Shanghai. Bosch was een populaire figuur in de Ajax- wereld, een goed speler waarop wij steeds ver trouwen konden en een sympathieke verschijning. Voor onze club is het een harde noot dat Bosch vertrokken is. In de laatste maanden boekten wij nog eenige dergelijke verliezen en het doet ons dan ook leed dat wij opnieuw een verdienstelijk clubman zagenheengaan. Je vrienden Bosch, wenschen je van harte alle goeds in China. Moge je in het verre land, die toekomst vinden, waarop je vertrouwt! Vaarwel en tot weerzien. G. De uitslag AjaxBe-Quick werd door de Heeren J. P. J. Blijboom en C. H. W. de Bois geraden. Beide Heeren zullen dus opnieuw om den prijs moeten raden. Zij hebben thans het waarschijn lijke resultaat van AmsterdamWeenen opge geven. Degene, die het resultaat juist of het meest ten naastenbij voorspelt, is winnaar en ontvangt den prijs.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4