j. iv._ Diploma's- Op voorstel van den Inspecteur der Belastingen zullen de diploma's van alle w.l., adsp. leden en o.l. voortaan het portret van den houder dragen. 162 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Art. 14. „door minstens 50 werkende leden onderteekend.'' Art. 17. Jaarlijks treedt de helft van het Bestuur af d.w.z. ieder jaar resp. vier of vijf bestuursleden. De wijze van af treding geschiedt het eerste seizoen door loting, verder geschiedt de aftreding volgens beurt. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Art; 20. Bestuursleden moeten bij volstrekte meerderheid van stemmen worden gekozen en moeten minstens drie jaarw.l. zijn der vereeniging om hiervoor in aanmerking te komen. De eerste voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester moeten meerderjarig zijn volgens de Nederl. Wet. Van dit artikel mag geen dispensatie worden verleend. Art. 21, alinea d. Hij is den lsten secretaris bij zijn werkzaamheden be hulpzaam en is belast enz. Alinea (penningmeester) bijvoegen: Hij doet aan de Kascommissie rekening en verant woording van zijn beheer uiterlijk een maand na de Jaarl. Alg. Vergadering. Bij tusschentijds aftreden doet hij aan dezelfde Commissie binnen 14 dagen rekening en verantwoording van zijn beheer. Verder moet hij ten allen tijde bereid zijn aan de bovenbedoelde Commissie inzage van zijn boeken, be scheiden en kas te geven. Art. 22. Twintig in dertig te veranderen. Art. 24. Bestuurs- en Commissievergaderingen zijn geldig als de meerderheid aanwezig is en alle leden minstens 24 uur voor den aanvangdervergaderingen hiervan zijn verwittigd. Art. 25 Dertig in vijftig te veranderen. Art. 26. 14 dagen in 21 dagen te veranderen. Art. 27. Achter het bestuur. commissies, leider Athletiek en afgevaardigen van erkende Bonden worden gekozen. Art. 29. Twintig in dertig leden te veranderen. Art. 33. De contributiën van werkende, adspirant en onder steunendeleden moeten jaarlijks geheel bij vooruitbetaling worden voldaan. Art. 34. Alinea A. 1 Tribuneplaats te wijzigen in overdekte tribuneplaats. Alinea B. Zitplaats om het veld te wijzigen in 1 open tribuneplaats. Bijvoegen: Kosten voor belasting en Incasso komen ten laste van de leden. Art. 35. Achter of andere bonden wordt door de ver eeniging gedragen. Art. 37. De elftallen worden bij den aanvang van elk seizoen gekozen door twee commissies, elk bestaande uit 4 niet officieel spelende werkende leden. n.l. Commissie A en B. De captains van Ajax I en Ajax V zullen als vijfde lid resp. in commissie A en B. fungeeren. In elke com missie zal minstens een Bestuurslid gekozen worden, welke als voorzitter fungeert. Daarenboven worden twee plaatsvervangende leden gtkozen, die bij ontstentenis van een der leden in beide Commissies geplaatst worden. De Commissie A behartigt de belangen der 4 eerste elf tallen. de commissie B die der lagere elftallen. Uit de gecombineerde vergadering van Commissie A en B wordt een secretaris benoemd, die de aanschrijvingen verzendt. Deze commissies hebben gedurende het geheele seizoen zittine voor eventueele veranderingen in de elftallen en worden bij den aanvang van elk speelseizoen vervangen door andere commissies. De leden der aftredende com missies kunnen worden herkozen. Bovendien wordt bij den aanvang van het seizoen een Bestuurscommissie benoemd van 3 leden, die het adsp. voetbal zal leiden. De tweede secretaris zal in deze Commissie zitting hebben en als secretaris optreden. De eventueel aangestelde oefenmeester zal de Commissies met adviseerende stem dienen. Art. 38. De secretaris der Elftallen-commissies deelt de uit slagen der wedstrijden aan de Bonden mede en doet mededeeling van de samenstelling der elftallen zooals een en ander is voorgeschreven. Art. 43. De speloefeningen hebben op nader aan te duiden tijden en door het Bestuur aan te wijzen enz. Art. 45. Achter zijnverplicht den secretaris der elftal-commissie omgaande. 1.— te veranderen in 2.50. Verder: terwijl bij herhaling het Bestuur verplicht is de overtreders gedurende drie maanden te schorsen. Art. 46. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een commissaris van materiaal, welke zorg draagt voor den aankoop van materiaal. Het Bestuur houdt over een en ander controle. Hoofdstuk 8. Enquêtecommissie en Kascommissie. Art. 48. 6de regel (diens voorstellers wordt „hem"). Art 49, nieuw. De Kascommissie wordt in de Alg. Vergadering bedoeld in Art. 27 voor den tijd van een jaar gekozen en is niet herkiesbaar. Zij bestaat uit drie w,l. der vereeniging, die geen bestuursleden mogen zijn. Zij vergadert zoo dikwijls het Bestuur of de meerderheid der Commissie het wen- schelijk acht, in ieder geval uiterlijk een maand na de jaar vergadering om het jaarlijksch rapport uit te brengen. Bij accoordbevinding worden de boeken door alle Commissie leden onderteekend, welke onderleekening den penning meester ontlast. Zij brengt aan het Bestuur verslag uit uiterlijk een week na onderzoek der boeken. Art. 50, nieuw. De Jaarvergadering benoemt uit haar midden een leider der Athl. afdeeling, die de vereeniging vertegenwoordigt in de vergadering der Athletiek-bonden, waarbij de ver eeniging is aangesloten. Deze afgevaardigde is tevens belast met de leiding der verschillende oefeningen, waar voor hij zich met den oefenmeester in verbinding stelt Jaarvergadering. Wij verwijzen naar de in dit nummer voorkomende convocatie voor de Al- gemeene Vergadering, welke op 23 dezer gehouden zal worden. Adresverandering. Beleefd doch dringend ver- verzoek alle adresveranderingen stipt op te geven, opdat wij met een en ander rekening kunnen houden bij de verzending van convocaties, diploma's enz. enz. Bedankt als lid: A. G. de Swarte, G. J. Roos,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2