»7iliU*l 41 S»JiSÏMIMMJ NO. 23. VRIJDAG 15 JULI 1921. m JAARGANG. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING op Zaterdag 23 JULI 1921, des middags om 3 uur precies, in de groote vergaderzaal van de „Industrieele Club", Vijgendam 2—6, alhier. AGENDA: 1. Opening; 2. Notulen vorige Jaarvergadering; 3. Jaarverslag Secretaris; 4. Jaarverslag Penningmeester; 5. Vaststelling Contributie 1921/1922; 6. Rapport Kascommissie 7. Bestuursverkiezing; 8. Reglementswijzigingen voorgesteld door de Reglementscommissie 9. Verkiezing Enquête-, Elftallen- en Kas- commissies; 10. Verkiezing afgevaardigden en leider Athle- tiek-afdeeling; 11. Voorstel van het Bestuur een bedrag uit te trekken voor liefdadige doeleinden; 12. Rondvraag. Wij maken U er op attent dat de vergadering stipt drie uur zal aanvangen en des avonds zal voortgezet worden als de behandeling der agenda hiertoe aanleiding geeft. Het Bestuur rekent op een groote opkomst der leden. Hoogachtend, Het Ajax-bestuur, W. F. EGEMAN, Voorzitter. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Reijnier Claeszenstraat 2, Telefoon Z 5005. Candidaten door het Bestuur voorgesteld Elftallen-Commissie. Commissie A. W. BEUKER, M. J. KOOLHAAS, J. SCHOEVAART, S. TUMP. Commissie B. J. G. CLUWEN, J. J. GROOTMEIJER, J. ROODENBURGH, M. SMIT. Kascommissie. B.LETTINGA, H.BROCKMANN, TH.BROCKMANN. Afgevaardigden Ver. West. Ie klassers. M. J. KOOLHAAS. Afgevaardigden A. V. B. W. F. EGEMAN, M. J. KOOLHAAS, J. OUDHEUSDEN, J. SCHOEVAART. Leider Athletiek. M. SMIT. Voorgestelde Reglementswijzigingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Art. 3. Het Sportblad te vervangen door de Sportkroniek. Art. 6. Om tot het lidmaatschap te worden toegelaten moet men zich door 2 werkende leden schriftelijk bij het secietariaat doen voorstellen, Na publicatie in het O.O. wordt de candidaat door de Enq. Comm. uitgenoodigd kennis te komen maken. Is intusschen binnen twee weken na publicatie geen ballo tage door een der w.l. aangevraagd dan wordt de candidaat aangenomen als hij voldaan heeft aan Art. 48. H.R. De candidaat is verplicht in de vergadering der Enq. Com missie een formulier in te vullen en met zijn handteekening te bekrachtigen, in welk formulier verplichtingen zijn aan gegeven, welke hij gedurende zijn lidmaatschap stipt moet nakomen. Het éntreegeld a 2.50 voor w.l. en 1.—voor adsp.- leden moet voldaan worden bij opname van het diploma. Art. 8. Is binnen een tijdsverloop van 2 weken stemming aan gevraagd, dan heeft schriftelijke stemming plaats op de eerstvolgende algemeene vergadering, die dan binnen drie weken moet plaats vinden of wordt de stemming gehouden door middel van ons Cluborgaan.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1