S. SWAAP SPORTNIEUWS Nabetrachting. St. GallenAjax SIGARENMAGAZIJN. CENTRAAL BUREAU VOOR TELEFOON 9510. NIEUWE HOOGSTRAAT 36 AMSTERDAM. i6o CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX uit was. In de stad werd eerst om 10 uur gegeten, tenminste verschillende hebben gegeten. Eenige hongerigen vischten juist achter het net en zagen de laatste stukken biefstuk net in de resp. keel gaten van eenige genoodigden? verdwijnen. De te Keulen goed bekende Heer de Vries, onze supporter, deed nog een poging in de nabij heid voor 4 menschen avondeten te krijgen, maar uw verslaggever en drie anderen stonden er naast gingen met leege magen, doch volgepompt met en „Schaumwein", onder de wol. In Holland. Dinsdagmorgen om 12 uur zouden wij vanaf Keulen-Deutsch vertrekken. Niet echter dan nadat wij onze laatste Marken ten huize Tietz hadden gedeponeerd. Belast en beladen passeerden wij de grens bij Elten, waar menigeen zijn Steuer moest opdokken. Henkie hadden ze leelijk te grazen met een likeurstelletje De Heeren kregen toen allen gelegenheid, om de resteerende francs en marken in te wisselen tegen de goede Hol- laudsche munt en na Utrecht vereenigden zich allen in de Speisewagen, om voor het laatst te tafelen. Hier was het, dat Joop Pelser het woord nam en Grootmeijer namens allen dank wenschte te zeggen voor de moeite en verdere zorgen zich getroost, zoodat alles keurig op rolletjes had ge- loopen. Hij zegde hem daarbij namens allen een herinneringsgeschenk toe. Hij verklaarde dat deze toer voor alle reizigers onvergetelijk zou zijn. Verder dankte hij Oud- heusden en Koolhaas voor hunne vele bemoei ingen tijdens de reis. Onze leider beantwoordde den spreker. Hij wenschte deze woorden van dank slechts ten deele te aanvaarden en bracht het gezelschap lof voor de buitengewone samenhorig heid die gedurende 13 dagen had bestaan; voor de bereidwilligheid waarmede ieder en allen hem hadden geholpen. Hij wenschte met een three- cheers voor Ajax te besluiten. Om half negen precies arriveerde men des avonds aan het W. P. station, door een talrijke schare familieleden en belangstellenden met een daverend gejuich begroet. Slechts 16 kolom druks stond onze Redactie mij af om dit korte verslag te schrijven over deze onvergetelijke dagen. En dat is jammerBeknopt zeer beknopt moest ik zijn, waar ik dikwijls zoo gaarne uitvoeriger had willen schrijven. Sportief is de reis een succes geworden. Omonstootelijk! In Zwitserland ontmoette de ploeg drie der sterkste clubs en kwam ongeslagen uit den strijd. In Duitschland hebben we door verschillende oor zaken belabberd gespeeld, waarvan de gastvrije (sicl) Rasenspielers voor eengoeddeeldeschuld zijn. Wat het overige aangaat, zelden heb ik op een toer of reis zooveel genoegen gehad, maar nooit heb ik met een reisgezelschap 13 dagen omge gaan, waarin een zoo groote mate van eendracht heerschte. Wat wij gezien hebben grenst aan het onge looflijke! De groote reis naar Zwitserland is afge- loopen, maar de herinnering aan dat mooie en mysterieuse land zal ons bijblijven, door jaren en jaren heen. J. J. G. Het programma, dat op het terrein te St. Gallen verkocht werd, bevatte de volgende beschouwing: „De voetbalclub St. Gallen kan zich gelukkig achten het seizoen 1920/21 te besluiten met een Internationale ontmoeting, die onge twijfeld tot het beste voetbal gerekend kan worden, dat in de laatste jaren te St. Gallen gespeeld wordt. Op „Espenmoos" komt vandaag voor de tweede maal een Nedeilandsche club na „Haarlem," nl. Ajax uit Amsterdam. Ajax staat in de laatste jaren bekend als een der sterkste Nederlandsche elftallen en sedert den arbeid van onzen vroegeren onvergetelijken trainer J. Reynolds heeft deze vereeniging reeds eenige malen het kampioenschap gewonnen. Ajax is het elftal dat steeds verschillende spelers aan het Nederl. elftal levert. Helaas is St. Gallen heden niet in staat om het sterkste elftal op de been te brengen. Studer is ver hinderd, zoodat de jonge en talentvolle doelverdediger Prinz zijn vuurdoop ondergaan kan. Keiler, onze kalme, rustige back moeten wij ook heden missen, daar hij ergens anders aanwezig moet zijn en trouwens uit een gezondheidsoogpunt ook niet zal spelen. Ons elftal zal door een en ander zwaar werk hebben zich eervol staande te houden maar het is heden al voldoende om den tegenpartij behoorlijk te weerstaan. Overwinnen is niet noodig. Het is zeer begrijpelijk dat het aan het einde van het seizoen dik wijls moeilijk is, volledige elftallen in het veld te brengen, als men nagaat hoe zwaar het competitieseizoen reeds is voor onze spelers. F. C. St. Gallen kan terugblikken op een buitengewoon levendig seizoen, daar 18 elftallen tot 25 Mei niet minder dan 277 malen speelden. Daarvan werden er 150 gewonnen, 48 gelijk gespeeld en 79 werden verloren. Tegen 787 behaalde doelpunten staan 512 tegenpunten. (Uit een ander blijkt dadelijk dat het niet aan goede organisatie bij deze vereeniging ontbreekt. Niet minder dan 7 adspiranten- elftallen telt F. C. St. Gallen. Red.) Mededeeling. Wij geven door verschillende omstandigheden in plaats van twee halve nummers op 15 Juni en 1 Juli verschijnendeeen heel nummer uitdat 21 Juni ver schijnt. Het blad komt dus op 1 Juli a.s niet uit. HET BESTUUR.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8